Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Motivacija u nastavnom procesu
Kratica: EDUDI323Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Lovorka Brajković
Izvođači: Dunja Jurić Vukelić mag. psych. ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj je predmeta upoznati studente s temeljnim teorijskim postavkama i suvremenim znanstvenim spoznajama iz područja psihologije učenja i motivacije s naglaskom na ulogu motivacije u učenju i školskom uspjehu, te omogućiti studentima primjenu stečenoga znanja u obrazovnoj praksi u kontekstu povećanja unutarnje motivacije učenika i motivacije za postignućem.
Na razini programa nastavničke naobrazbe kolegij Motivacija u nastavnom procesu upoznat će studente s temeljnim teorijskim postavkama motivacije, omogućiti razumijevanje principa motivacije i čimbenika koji ju određuju te vrednovanje spoznaja dobivenih suvremenim istraživanjima. Studenti će naučiti primijeniti spoznaje o odrednicama motivacije na vlastiti rad u obrazovnom procesu primjenom odgovarajućih metodičkih i didaktičkih postupaka i korištenjem suvremenih nastavnih sredstava.
Predmetni sadržaj će se nuditi studentima interaktivnim prezentacijama uz raspravu s nastavnikom kroz 13 nastavnih cjelina:
1. Određenje motivacije u kontekstu obrazovanja
2. Četiri pristupa motivaciji: bihevioristički, humanistički, kognitivistički pristup i pristup socijalnog učenja
3. Teorijski pregled: teorije potkrepljenja, samoodređenja i potreba
4. Evolucijska i neuroznanstvena teorija
5. Motivacija i učenje
6. Odnos i značaj kognitivnih i motivacijskih čimbenika u određenju školskog uspjeha
7. 1. kolokvij
8. Vrste motivacije: intrinzična, ekstrinzična i motivacija usmjerena postignuću
9. Rani socio-emocionalni razvoj i razvoj motivacije u djetinjstvu
10. Vanjski čimbenici utjecaja na razvoj motivacije
11. Motivacija i kreativnost
12. Motivacija nastavnika
13. Praktična primjena: povećanje intrinzične motivacije i motivacije za postignućem
14. Primjena suvremenih nastavnih pomagala
15. 2. kolokvij
Vrednovanje znanja vrši se polaganjem dvaju kolokvija od kojih svaki donosi do 35 bodova. Studenti koji ne žele polagati ispit putem kolokvija, kao i studenti koji nisu zadovoljni uspjehom na kolokviju, polažu pismeni završni ispit koji obujmom, sadržajem i pripadajućim ECTS bodovima odgovara zahtjevima kolokvija provedenih tijekom semestra.
Literatura:

Rheinberg, F. (2004). Motivacija. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Beck, R. (2003). Motivacija: teorija i načela. Jastrebarsko: Naklada Slap. (odabrana poglavlja)

Reeve, J. (2010). Razumijevanje motivacije i emocija. Jastrebarsko: Naklada Slap. (odabrana poglavlja)

Buzan, T. (2004). Moć kreativne inteligencije. Zagreb: Veble commerc.

Čudina-Obradović, M., Obradović, J. (2006). Utjecaj roditelja nasocijalno-emocionalni razvoj i motivaciju djeteta. U: M. Čudina-Obradović, J. Obradović, Psihologija braka i obitelji. Zagreb: Golden Marketing-Tehničkaknjiga.

Iordache, S. (2014). Motivation and Performance in Education. BuletinStiintific, 19(2).

Pavlin-Bernardić, N. iRovan, D. (2009). Zašto nam je (ponekad) teško učiti? Savladavanje teškoća u učenju. U: D. Čorkalo Biruški (ur.) (2009). Primijenjena psihologija: Pitanja i odgovori. Zagreb: Školska knjiga, 164-181.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu