Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Neurobiology of behavioral disturbances and psychiatric disorders
Kratica: PSIBI253Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Zdravko Petanjek
Izvođači:
Opis predmeta: Opći cilj kolegija je upoznati se s osnovnim obilježjima najučestalijih psihičkih bolesti i njihovom biološkom podlogom, s posebnim naglaskom na karakteristična obilježja vidljiva metodama slikovnog prikaza mozga. Specifični ciljevi razrađeni su po nastavnim temama.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Priručnik: Neurobiologija poremećaja ponašanja i psihičkih bolesti. M. Knežević, Z. Petanjek (ur.), web izdanje;
Preporučena literatura:
2. John P. J. Pinel; Biološka psihologija; (2002), str. (object Object)
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu