Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Leksikologija i leksikografija hrvatskoga jezika
Kratica: KRODI215Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković
Izvođači: Lidija Bogović mag. croat. ( Seminar )
Opis predmeta: Osnovni je cilj kolegija da se studentima na jednom mjestu dade cjelovit opis općega i hrvatskoga leksika te da se obradi glavnina problematike vezane uz pojam leksička jedinica. U sučeljavanju različitih teorija poticat će se studentska samostalnost promišljanja univerzalija preko semantičkih odnosa među leksičkim jedinicama: što je jedno, što je dvoje (odnos polisemije i homonimije), što je isto, a što različito (odnos sinonimije i paronimije), što je mogućnost, a što ostvaraj (odnos paradigmatike i sintagmatike). Osim teorijskoga znanja i povijesnoga pregleda razvoja hrvatskoga leksika studenti će u interaktivnoj nastavi obogaćivati svoj leksik, uočavati leksičke pogreške u javnoj komunikaciji, pravilno upotrebljavati leksičke jedinice te pritom razvijati sposobnost imenovanja pojmova hrvatskim riječima. Znanja stečena na predavanjima i stalnim čitanjem leksikoloških radova u toku semestra studenti će primijeniti u rješavanju manjih zadataka, a leksikografskim primjerima provjeravati naučeno.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bilo koja knjiga o leksikologiji na bilo kojem jeziku. Mogući izbor: Ladislav Zgusta: Priručnik leksikografije (preveo D. Šipka), Sarajevo 1991. (original: Manual of Lexicography, The Hague 1971), str. 27-332.;
2. J. Filipec; F. Čermak; Česka lexikologie, Prag 1985.;
3. Leonhard Lipka; English Lexicology; Tubingen (2002)
4. Rajna Dragićević; Leksikologija srpskog jezika; Beograd (2007)
5. Danko Šipka; Osnovi leksikologije i srodnih disciplina, str. 9-163.; Novi Sad (1998)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu