Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Sociologija socijalne kontrole i policije u hrvatskom društvu
Kratica: SOCDI344Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Irena Cajner Mraović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Irena Cajner Mraović ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj predmeta je razviti činjenično i teorijsko znanje u području socijalne kontrole i policije, s posebnim naglaskom na komparativne studije koncepata socijalne kontrole, uloge policije u društvu, relacija između policije i javnosti, te utjecaja društvenog konteksta na procese socijalne kontrole i policiju.Studenti će razviti kritičko promišljanje i kompleksno shvaćanje različitih modela policije i njihovih utjecaja na socijalnu kontrolu u različitim razdobljima i u različitimk društvima, s posebnim osvrtom na moderne reforme policije. Studenti će imati priliku primijeniti svoja teorijska znanja u okviru terenske i praktične nastave kako bi mogli do kraja razumjeti socijalnu koheziju i kolekltivnu efikasnost kao resurse i alate socijalne kontrole.
Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet Socijalna patologija, Sociologija sigurnosti
Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi;

Demonstrirati društvene ishode javnih politika.
Planirati vlastiti angažman u rješavanju društvenih problema.
Prikazati ključne strukturalne faktore koji oblikuju društvo.
Analizirati društvenu promjenu kroz klasične i suvremene sociološke pristupe.
Usporediti makro i mikro nivo sociološke analize.
Kombinirati različita teorijska polazišta u istraživanju društvenih fenomena.
Ukazati na relevantnost koncepata kulture, socijalizacije, stratifikacije, društvene strukture te institucija u objašnjavanju društvenih fenomena.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta;

1. Objasniti različite koncepte socijalne kontrole
2.Razlikovati formalnu i neformalnu socijalnu kontrolu
3. Razumjeti relacije između socijalne kohezije, kolektivne efikasnosti i socijalne kontrole
4.Analizirati ulogu policije u procesima neformalne socijalne kontrole.
5.Argumentirati tvrdnje u području sociologije policije.
6.Primijeniti znanja u pravcu pružanja doprinosa realizaciji uloge policije u društvu.
7.Identificirati profesionalne dileme i etičke izazove koji proizlaze iz modernih policijskih strategija.
8.Razumjeti utjecaj policije na ukupnost procesa socijalne kontrole u modernom društvu.

Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Linda S. Miller & Kären M. Hess (2002): The Police in the Community. Strategies for the 21st Century. Third edition. Wadsworth/Thomson Learning. Belmont, Ca, USA. ISBN: 0-534-53946-7
2. Tim Newburn (Ed) (2008): Handbook of Policing. Willan Publishing. Devon. ISBN: 978-1-84392-323-7 paperback
3. Oxford Handbook of policing (2014)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu