Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Sociologija hrvatskoga društva 5
Kratica: SOCDO125Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Mladen Puškarić
Izvođači:
Opis predmeta: Opis predmeta
Upoznati studente s programskim sadržajem, znanstvenim principima i rezultatima koji se tiču postanka, razvitka i funkcioniranja pravnih i političkih institucija na hrvatskom prostoru. Taj proces analizirat će se u svekolikom europskom kontekstu funkcioniranja institucija i pravnog sustava država Zapadne Europe. U tom procesu komparativne analize pravno političkog sustava Hrvatske i Zapadne Europe studenti će se upoznati s evolucijom pravno političkog sustava sukladno pravno političkim promjenama do kojih je dolazilo. U proučavanju i interpretaciji programskog sadržaja prisutno je neophodno preklapanje različitih razina (teorijske i pozitivno pravne) i znanstvenih disciplina koje se tima pitanjima bave radi njihovog približavanja potrebama studija i hrvatskog društva

Razina e-učenja 1
Razina engleskog 0

Opće kompetencije
Koristiti opće znanje o društvu i društvenim procesima
Pripremiti informacije o društvu
Objasniti društvene promjene kroz klasične i suvremene sociološke pristupe
Analizirati osobna i lokalna društvena pitanja
Prikazati porijeklo društvenih problema
Odabrati adekvatan metodološki prisstup u istrživanju društvenih fenomena
Razviti istraživačko pitanje o predmetu

Ishodi učenja
1. Analizirati razvoj pravnog i političkog sustava u Hrvatskoj
2. Prepoznati temeljna obilježja hrvatskog pravnog i političkog sustava
3. primijeniti stečeno znanje na razumijevanje evolucije hrvatskih pravnih institucija
4. objasniti povijesni razvoj hrvatske državnosti
5. Navesti glavna obilježja hrvatskog političkog sustava
6. navesti etape u odnosu između Hrvatske i EU
7. Povezati sve protagoniste razvoja hrvatske državnosti
8. Usporediti razvoj hrvatske države i njezinih susjeda
9. Razviti svijest o značaju hrvatske samostalnosti
10. koristiti sve relevantne izvore za dekonstrukciju nametnutih povijesnih vrijednosti


Tjedni plan nastave
1. Pojam pravo i pravednost
2. Povijesni razvoj pravnih sustava Rima i feudalne Europe
3. Građanske revolucije
4. Pojam suverenosti
5. Razvoj hrvatske države
6. Hrvatska u razdoblju feudalizma
7. Slobode i prava čovjeka i građanina
8. Državne institucije
9. Oblici vladavine
10. Povijesni oblici postojanja hrvatske države
11. Hrvatska i SFRJ
12. Modrna hrvatska država
13. Obilježja Božićnog ustava
14. Insstiticije hrvatske države
15. Hrvatska i Europaka unija


Ocjenjivanje
Pismeni ispit, kolokviji, seminarski rad, prezentacija tema.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Sokol, Smerdel; Ustavno pravo, Zagreb; Informator (2008), str. 507
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu