Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Ljudska prava
Kratica: SOCBI232Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vanja-Ivan Savić
Izvođači:
Opis predmeta: 2.1. Ciljevi predmeta

Upoznati studente s konceptom ljudskih prava i njihovim prožimanjem s pravnim sustavom u cjelini.
2.2. Uvjeti za upis predmeta ili ulazne kompetencije potrebne za predmet Nema uvjeta.
2.3. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
Upoznati temelje poretka društvenoga uređenja međuljudskih odnosa pomoću normi radi ostvarivanja i promicanja određenih vrjednota.
Kritički promišljati društvene odnose, međunarodne procese i procese globalizacije.
Razumjeti temeljne odrednice sociološkoga mišljenja prava.
Razumjeti područja gospodarskih, kulturnih i političkih društvenih procesa, prevladavajuće društvene vrjednote, aktualne oblike društvenoga djelovanja te način funkcioniranja i uspostave različitih oblika društvenosti.
2.4. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
Upoznati osnovne međunarodne dokumente koji se bave tematikom ljudskih prave te prepoznati kontekste u kojima se pojavljuju pitanja definiranja, primjene i kršenja ljudskih prava.
Shvatiti način rada Europskoga suda za ljudska prava.
Prepoznati glavne probleme vezene uz primjenu ljudskih prava i njihovu zaštitu, osobito kroz judikaturu Europskoga suda za ljudska prava.
Analitički promatrati neka specifična pitanja ljudskih prava poput pitanja zaštite vjerskih sloboda i smrtne kazne.

2.5. Opis sadržaja predmeta

1. Uvodno predavanje -Što su ljudska prava, jesu li stečena ili postojeća?
2. Prirodno (naravno) i pozitivno pravo - koncepti
3. Opća deklaracija UN a o ljudskim pravima
4. Opća deklaracija UN a o ljudskim pravima: dignitet kao izvor ljudskih prava
5. O ljudskom dignitetu
6. Studentski referati i rasprava
7. Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima
8. Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima
9. Europska konvencija o ljudskim pravima
10. Europski sud za ljudska prava
11. Vjerske slobode i ljudska prava
12. Doktrina "Margin of Appreciation"
13. Presude Europskoga suda za ljudska prava
14. Smrtna kazna
15. Studentski referati i rasprava
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Dokumenti (dostupni u knjižnicama, na mrežnim stranicama (Narodne novine i dr.): Opća deklaracija UN o ljudskim pravima Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima Europska konvencija o ljudskim pravima i Protokoli uz Konvenciju Punta Del Este deklaracija o ljudskom dignitetu, za svakoga, svugdje (mrežne stranice)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu