Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Epistemologija
Kratica: FILBO534Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Zvonimir Čuljak
Izvođači:
Opis predmeta: Ciljevi predmeta: 1. Prikazati i objasniti glavne epistemološke pojmove, teorije i argumenate te osposobiti studente za njihovo razumijevanje i povezivanje, 2. Osposobiti studente za analiziranje glavnih epistemoloških pojmova i argumenata, 3. Osposobiti studente za kritičku procjenu glavnih epistemoloških teorija i argumenata
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu