Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Javni sustavi i stanovništvo
Kratica: DEMO422Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Stjepan Šterc
Izvođači: doc. dr. sc. Stjepan Šterc ( Seminar )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta su:
- razviti kod studenata znanstvenu spoznaju o uvjetovanosti javnih sustava i stanovništva u okviru teorijskoga koncepta
- osposobiti studente razlikovanju i značenju susjednih znanstvenih područja, polja, grana i disciplina te multidisciplinarnosti pristupa u razmatranju odnosa javni sustavi-stanovništvo
- upoznati studente o značenju stanovništva u planiranjima javnih sustava
- osposobiti studente u otkrivanju, prepoznavanju i definiranju demografskih i javno-sustavnih pojmova, kategorija i zakonitosti
- osposobiti studente za samostalan znanstveno-istraživački rad vezan za odnos stanovništva i razvoja javnih sustava
- osposobiti studente za primjenu standardnih i posebnih metoda i tehnika u istraživanjima korelacije stanovništva i javnih sustava
- objasniti studentima specifičnosti granskih metodologija te prostorne, društvene i razvojne uvjetovanosti stanovništva i temeljnih javnih sustava
- upoznati studente s razvojnim oblicima među utjecaja stanovništva i javnih sustava
- razviti kod studenata primjenu projekcijskih metoda i modela u proučavanju odnosa stanovništva i javnih sustava
- objasniti studentima osnovnu uvjetovanost stanovništva i javnih sustava na razvoj hrvatskoga prostora i društva
- osposobiti studente za razumijevanje, pojašnjavanje i predviđanje budućih uvjetovanosti stanovništva i javnih sustava, razvojnih pitanja, kretanja i posljedica
- razviti kod studenata spoznaju o ugrožavanju temeljnih sustava u hrvatskom društvu i prostoru demografskim slomom
- omogućiti studentima spoznaju o bogatstvu i vrijednostima hrvatskoga društva i prostora i njegovom utjecaju na izgradnju javnih sustava
- razviti kod studenata razumijevanje stanovništva kao najvažnijega čimbenika formiranja javnih sustava
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Vukorepa, I., 2012: Mirovinski sustavi: kapitalno financiranje kao čimbenik socijalne sigurnosti, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 409.
2. Wertheimer-Baletić, A., 1999: Stanovništvo i razvoj, MATE d.o.o., Zagreb.
Preporučena literatura:
3. Šterc, S., Komušanac, M., 2012: Neizvjesna demografska budućnost Hrvatske - izumiranje i supstitucija stanovništva ili populacijska revitalizacija...? Društvena istraživanja, 117 (god.21., br. 3), 693-714.
4. Šterc, S., 2015: Geografski i demogeografski identitet, Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišna tiskara, Zagreb, 1989.
5. Luhmann, N., 1996: Social Systems (Writing Science), Stanford University Press, 682 str.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu