Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Hrvatsko građansko društvo 1848.-1914.
Kratica: POVBI244Opterećenje: 0(P) + 30(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Krešimir Bušić
Izvođači:
Opis predmeta: Pružiti studentima relevantne spoznaje o hrvatskoj povijesti u razdoblju od 1860. do 1914. godine
Upoznati studente s integracijskim i dezintegracijskim povijesnim procesima koji su utjecali na položaj Trojedne Kraljevine u XIX. stoljeću
Upoznati studente s povijesnim događajima iz vremena banske uprave banova Šokčevića, Raucha, Mažuranića, Khuen-Héderváryja i dr.
Upoznati studente s radom hrvatskih političkih, društvenih i kulturnih prvaka u Dalmaciji, Istri i Bosni i Hercegovini i njihovim vezama sa zagrebačkim integracijskim središtem
Upoznati studente s djelovanjem hrvatskih političkih, društvenih i kulturnih prvaka u procesima hrvatske modernizacije i transformacije građanskoga društva
Osposobiti studente za povijesnu komparativnu raščlambu kulturnih, društvenih i političkih prilika u Trojednoj Kraljevini i u drugim dijelovima Habsburške odnosno Austro-Ugarske Monarhije od sredine do kraja dugoga XIX. stoljeća.
Usporediti i povijesno analizirati političke prilike u jugoistočnoj Europi i drugim europskim zemljama na početku Prvoga svjetskoga rata
Osposobiti studente za pravilan odabir primarnih i sekundarnih nastavnih materijala i tehničkih sredstava koji će im olakšati izvođenje nastavnih jedinica s temama u kojima se obrađuje gradivo vezano za povijest hrvatskih zemalja do početka Prvoga svjetskoga rata

Studente će prepoznati i primijeniti teorijske okvire te se upoznati s osnovnim obilježjima i stupnjevima modernizacijskih kretanja u hrvatskim zemljama od sredine XIX. st. do kraja Prvoga svjetskoga rata.
Osposobiti studente u razumijevanju temeljnih pojmovima vezanih za povijesne procese modernizacije, standardizacije, transformacije, nacionalne i kulturne integracije
Upoznati studente s dezintegracijskim utjecajima inorodnih hegemonističkih režima pri djelomičnim usporavanjima procesa razvoja hrvatskoga građanskoga društva.
Upoznati studente s nastankom pojedinih hrvatskih kulturnih, društvenih i političkih institucija i organizacija na hrvatskom prostoru od sredine XIX. do Prvoga svjetskoga rata.
Upoznati studente s nastankom i djelovanjem prvih hrvatskih znanstvenih i kulturnih institucija.
Upoznati studente s procesima gospodarske modernizacije i nastanku prvih industrijskih pogona na prostoru hrvatskih zemalja od sredine XIX. stoljeća do Prvoga svjetskoga rata.
Osposobiti studente za korištenje arhivskih izvora i drugih pisanih i vizualnih materijala pri radu u nastavi kao i daljnjem produbljivanju znanja povijesti XIX. stoljeća i prvih desetljeća XX. st.
Nakon odslušana kolegija student će moći:
prepoznati povijesne procese koji su doveli do transformacije i modernizacije hrvatskoga društva u razdoblju od 1860. do 1914. godine
razumjeti povijesnu dinamiku integracijskih i dezintegracijskih procesa unutar i izvan hrvatskoga građanskoga društva do početka Prvoga svjetskoga rata
razmotriti višestruke perspektive djelovanja hrvatskih elita unutar kulturnih, društvenih i političkih institucija u Trojednoj Kraljevini kao i istovjetnim hrvatskim institucijama u Dalmaciji, Istri i BiH
prepoznati bitne komponente u odabiru primarnih i sekundarnih nastavnih sredstava koji su vezani uz sadržaje nastave povijesti.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. D. Pavličević, Povijest Hrvatske, Zagreb, 1994.
2. L. v. Südland, Die südslawische Frage und der Weltkrieg / Ivo Pilar, Južnoslavensko pitanje, Vinkovci : Ogranak Matice hrvatske, 2017.
3. M. Gross - A. Szabo, Prema hrvatskom građanskom društvu - Društveni razvoj u civilnoj Hrvatskoj i Slavoniji šezdesetih i sedamdesetih godina 19. stoljeća, Zagreb, 1992.
4. P. Korunić, Rasprava o izgradnji moderne hrvatske nacije - nacija i nacionalni identitet, Slavonski Brod, 2006.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu