Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Diplomatika s egdotikom i kronologijom
Kratica: POVBI234Opterećenje: 0(P) + 30(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol
Izvođači:
Opis predmeta:
2.1. Ciljevi predmeta
1. Studenti će dobiti uvid u mogućnosti korištenja diplomatičkih dokumenata kao relevantnih povijesnih vrela.
2. Upoznat će se s najvažnijom literaturom i metodologijom znanstveno-stručne interpretacije koja proizlazi iz integralnoga i interdisciplinarnoga pristupa.
3. Predviđen je praktičan rad na odabranom gradivu u seminarima kao i rad u arhivima, knjižnicama i sl.

2.2. Uvjeti za upis predmeta i / ili ulazne kompetencije potrebne za predmet Nema uvjeta.

2.3. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
Razumijevati historiografski tekst i njegovo vjerodostojno interpretiranje
Primjereno identificirati i uporabljivati znanstvene izvore (bibliografija. dokumenata. internetskih stranica) u različitim humanističkim područjima vezanima uz povijest
Razumijevati znanstvena načela povijesnih znanosti
Razviti sposobnost korištenja računala. interneta i drugih tehničkih i digitalnih pomagala za obradu povijesnih podataka.
2.4. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (3-10 ishoda učenja)

1. Artikulirati istraživačka pitanja.
2. Razvijati kritičku svijest u znanstvenom diskursu.
3. Kompetentno raščlanjivati povijesne izvore.
4. Kompetentno analizirati historiografsku literaturu.
5. Izlagati preliminarne i završne istraživačke rezultate.
6. Prenositi stečeno znanje i kompetencije.
7. Postići visoku razinu razvijenosti organizacijskih vještina.
8. Povezivati svekolike društvene, kulturne i povijesnih tijekove, odnosno interaktivno svladavati znanja i interpretacija isprava u uzajamnosti.
2.5. Opis sadržaja predmeta
1. Uvodno predavanje.
2. Diplomatika. Definicija i povijesni pregled, osobito kod Hrvata.
3. Sudionici isprave. Karakteristike isprave: unutrašnje i vanjske.
4. Nastanak javne i privatne isprave. Formulari.
5. Javna isprava: isprave hrvatskih narodnih vladara. Isprave vladarskih kancelarija Arpadovića i Anžuvinaca. Banske isprave.
6. Privatna isprava.
7. Tradicija isprave.
8. Falsifikati.
9. Egdotika diplomatičkih izvora.
10. Egdotika narativnih spisa.
11. Pravila o izdavanju gradiva.
12. Kronologija. Osnovni dijelovi datuma.
13. Načini datiranja u srednjem vijeku.
14. Svetkovine, ere, stilovi. Kako se služiti uskrsnim tablicama.
15. Posjet arhivskoj ustanovi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu