Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Psihofizika i biofizika
Kratica: PSIBI873Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Mislav Stjepan Žebec
doc. dr. sc. Ana Sušac
Izvođači:
Opis predmeta: Predmetom se nastoji upoznati studente sa složenim odnosom različitih kvaliteta podražaja vanjskoga svijeta i čovjekova osjeta tih podražaja. Radi boljega razumijevanja toga odnosa studenti će ovladati temeljnim fizikalnim osobinama svjetlosti i zvuka - dominantnih oblika komunikacije čovjeka s njegovom okolinom. Drugi cilj odnosi se na upoznavanje ključnih suvremenih tehnika za snimanje strukture i funkcije mozga, na čije se rezultate učestalo pozivaju suvremene spoznaje iz gotovo svih ne-metodoloških predmeta preddiplomskoga studija psihologije, te velikoga broja predmeta diplomskoga studija. Treći cilj odnosi se na usvajanje implikacija koje su psihofizički zakoni proizveli na mjerne skale i problem mjerenja u psihologiji općenito. Konačno, sustavno svladavanje gradiva ovoga predmeta omogućava studentima uvid u primjenu psihofizičkih spoznaja i tehnika u nizu interdisciplinarnih područja psihologije i srodnih struka (posebice tehničkih), ali i u povijesni razvoj eksperimentalne psihologije koji je započeo upravo psihofizičkim istraživanjima.

Uvjet za upis predmeta je upisan preddiplomski studij psihologije, te se NE zahtjeva dodatna predznanja iz fizike, pored onih iz redovitog srednjoškolskog obrazovanja.

Oblik nastave - predavanja
Sadržaj predmeta:
1. Uvodno predavanje: silabus predmeta, te definicija, svrha i doprinos biofizike i psihofizike suvremenoj psihologiji i drugim disciplinama
2. Fizikalna svojstva svjetlosti
3. Fizikalna svojstva zvuka
4. Osnove elektromagnetskih metoda za oslikavanje i aktiviranje mozga - elektroencefalografija (EEG), magnetoencefalografija (MEG), transkranijalna magnetska stimulacija (TMS)
5. Osnove hemodinamičkih metoda za oslikavanje mozga - funkcionalna magnetska rezonancija (fMRI)
6. Osnove hemodinamičkih metoda za oslikavanje mozga - pozitronska emisijska tomografija (PET) i optičko oslikavanje mozga
7. Fizikalna mjerenja u psihologiji (mjerenje vremena reakcije i mjerenje pokreta očiju)
8. Prvi kolokvij
9. Psihofizička mjerenja apsolutne i diferencijalne osjetljivosti - osnovni pojmovi i primjena
10. Klasični psihofizički teorijski modeli (Weber, Fechner, Stevens, kasnija istraživanja apsolutne i diferencijalne osjetljivosti) i pripadne metode mjerenja
11. Teorija detekcije signala u mjerenju osjetljivosti - temeljni pojmovi, spoznaje i primjena
12. Neizravne i izravne metode mjerenja različitih vrijednosti osjetnih obilježja i odnos s mjernim skalama u psihologiji
13. Psihofizički zakon - različiti oblici i primjena
14. Psihofizika i kognitivna neuroznanost
15. Drugi kolokvij

Vrsta izvođenja nastave: predavanja i multimedijalna mreža

Obveze na predmetu mogu se ispuniti kroz dva modaliteta:
I. modalitet
Pohađanje nastave - od 11 do 15 bodova (svaki neopravdani izostanak -1 bod)
2 kolokvija - do 50 bodova (2x25)
Dodatni bodovi - do 5 bodova
II. modalitet
Pohađanje nastave - od 11 do 15 bodova (svaki neopravdani izostanak -1 bod)
Pismeni ispit - do 50 bodova
Dodatni bodovi - do 5 bodova
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu