Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Antički putevi i komunikacije na tlu Hrvatske
Kratica: POVDI243Opterećenje: 0(P) + 30(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Vlatka Vukelić
Izvođači: dr. sc. Igor Vranić ( Seminar )
Opis predmeta: Ciljevi kolegija su kod studenata razviti osjećaj povijesnog kontinuiteta na našim prostorima, kao i globalnu važnost hrvatskog povijesno-geografskog prostora u antici. Obzirom da se u antici vrijednost određenog prostora valorizirala izgradnjom prometnica, nastojati će se prikazati gusta mreža rimskih via publica, ali i mnogih vicinalnih cesta kojima je protkan hrvatski prostor. Obzirom da su rimske ceste vrlo često nastajale na prapovijesnim putovima, a da su one najčešće bivale predloškom za izgradnju suvremenih cestovnih trasa, cilj je istaknuti povijesnu važnost teritorijalne povezanosti u širem europskom kontekstu.

Razina e-učenja 1
Razina engleskog 1

Opće kompetencije
Nakon uspješno završenog studija student će moći
1. objasniti uzročno posljedične veze između povijesnih događaja i povijesnih procesa,
2. analizirati načine donošenja zaključaka o povijesnim procesima i događajima,
3. usporediti povijesne procese u različitim razdobljima,
4. razlučiti bitno od nebitnoga u interpretacijama povijesnih događaja i procesa,
5. diferencirati specifičnosti pojedinih povijesnih razdoblja.

Ishodi učenja
1. opisati dugotrajna istraživanja kojima se nastoji raščlaniti problem multidisciplinarnog istraživanja prostora koji je spajao, jadransko priobalje i njegovo zaleđe - nove spoznaje,
2. objasniti značaj radova koji su nastali na tu temu - izvješća o konkretnim terenskim istraživanjima na spomenutom prostoru,
3. povezati nepoznate ili do sada zanemarivane aspekte predmetne teme,
4. analizirati znanja i veze o etničkim zajednicama koje su obitavale na hrvatskim prostorima,
5. ocijeniti važnosti cestovne komunikacije u antici.


Tjedni plan nastave
1. Uvodno predavanje; upoznavanje s predmetom i literaturom;
2. Povijesni izvori (materijalni i pisani); ponavljanje razlike u statusu kolonije i municipija;
3. Pretpovijesna razdoblja i antičko (grčko-rimsko) doba na području Hrvatske; putevi i raskršća, prioriteti i perspektive u istraživanju etničkih zajednica sjeverozapadnog Ilirika tijekom prapovijesti i antike;
4. Arheološka topografija kontinentalne Hrvatske;
5. Antička arheološka topografija Daruvarskog područja; rimske ceste u Hrvatskoj;
6. Putevi i komunikacije u prethistoriji i antici na području Poreštine;
7. Dolabelin sistem cesta u rimskoj provinciji Dalmaciji;
8. Antičke rimske vile u gospodarskoj i prometnoj mreži srednje Dalmacije;
9. Antička arheološka topografija Hrvatske;
10. Plovidbene rute Jadranom i njihov utjecaj na formiranje rimskih naselja i gradova na istočnojadranskoj obali;
11. Geografski uvjeti razvoja antičkog grada u Hrvatskoj; Prilog antičkoj arheološkoj topografiji Đakovštine; Arheološki lokaliteti na trasama cesta Požeške kotline;
12. Rimska uprava i rimske pokrajine na tlu današnje Hrvatske; provincijalno gospodarstvo; promjene u naseobinskom sustavu kasnorimske Dalmacije;
13. Domorodačko stanovništvo i proces romanizacije - trasovno naslijeđe;
14. Ilirički rimski provincijalni putovi u kasnoj antici i utjecaj na razvoj istih na tlu današnje Hrvatske; vrijeme propasti Rimskog carstva na tlu Ilirika (597.-640.);
15. Terenska nastava.


Ocjenjivanje
Ocjenjivanje je višestruko i odnosi se na sudjelovanje u nastavi, izradu seminara i srednju ocjenu pismenog i usmenog ispita.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu