Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Povijest Palestine
Kratica: POVDIZ3Opterećenje: 0(P) + 30(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Eva Katarina Glazer
Izvođači:
Opis predmeta: Opis predmeta
Upoznati studente sa društvenom i političkom poviješću prostora Palestine od brončanog i željeznog doba (doba Patrijarha i Dolaska u Obećanu zemlju i uspostave Izraela) do osnivanja suvremene države Izrael i suvremenih sukoba te aktualne situacije na spomenutom prostoru.

Razina e-učenja 1
Razina engleskog 2

Opće kompetencije
Nakon uspješno završenog studija studenti će moći definirati povijesne procese svojstvene pojedinim povijesnim razdobljima; opisati povijesne procese; objasniti uzročno posljedične veze između povijesnih događaja i povijesnih procesa; raspraviti o kontekstu povijesnih događaja; usporediti povijesne procese u različitim razdobljima; interpretirati pojedine povijesne izvore; prosuditi o vrijednosti pojedinih povijesnih interpretacija.

Ishodi učenja
1. navesti najvažnije događaje vezane uz povijest prostora Palestine,
2. opisati povijesne izvore staroga vijeka,
3. opisati kontekst vezan uz raznovrsne teme palestinske povijesti,
4. opisati uzročno-posljedične veze pojedinih tema povijesti palestinskog područja,
5. imenovati najvažnije ličnosti koje su obilježile povijest palestinskog prostora.


Tjedni plan nastave
1. Uvodno predavanje
2. Doba patrijarha
3. Vladavina Salomona; Asirsko osvajanje; Babilonski napadi;
4. Kirov ukaz 538., Nehemija; židovska dijaspora
5. Helenizam, Makabejski ustanak, Hašmonejska dinastija
6. Herod Veliki-graditelj
7. Židovski ustanak 66-73.; Hadrijan i Aelia Capitolina
8. Helenino hodočašće 326., Bizantsko doba-procvat kršćanstva;
9. Arapski pohodi u 7. st.; Znanstveni doprinos Abasida; Sukobi Fatimida i Seldžuka;
10. Križari; 9.6.1099 Jeruzalem pod opsadom, Balduin i Saladin;
11. Mamelučko doba;
12. 1516. Turci sandžuci; 1755. Ahmed paša Džezar; Faisalova ideja velike Sirije;
13. 1896. Cionistički kongres u Baselu; 1901. Židovska nacionalna zaklada; 1917 Balfourova deklaracija;
14. Rat za nezavisnost 1948-49; Šestodnevni rat; Yom kipurski rat
15. Libanonski sukobi od 1978-2006; Rat na području Gaze 2008-2009; Prva i druga Intifada; Pillar of Defense operacija;


Ocjenjivanje
Aktivnost studenata pratit će se tijekom čitavog semestra. Nastavu je obavezno pohađati. Ocjenjivanje će se vršiti kontinuirano, na temelju aktivnosti u nastavi i razumijevanja problematike i seminara.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu