Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Akademski francuski
Kratica: SVIPREDOpterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 45(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković
pred. Stephane Paul Michel
Izvođači:
Opis predmeta: Ciljevi predmeta
Osposobiti studente za samostalno služenje stručnom, književnom i kulturalnom literaturom na francuskom jezikom te proširiti znanje iz francuske gramatike i pružiti im uvid u povijesno-kulturološki pregled zbivanja u Francuskoj.
Razvijati samostalnosti studenata u poboljšanju njihove jezične i kulturalne kompetencije u pomoć raznolikih i kvalitetnih izvora i materijala.

Akademska postignuća na razini programa kojima predmet pridonosi
-Imati širi uvid u cjelinu francuskoga jezika i vladati francuskom gramatikom.
-Bolje upoznati francuski identitet i kulturu.
-Iznositi svoje mišljenje i stajališta o različitim temama.

Očekivana akademska postignuća na razini predmeta ;

- poznavati kratku povijest francuskoga jezika i njegove latinske korijene.
- razlikovati stari francuski, klasični francuski i standardni francuski.
- razumjeti specifičnosti fonološkoga sustava francuskoga jezika (nazali, vezivanje, nepodudarnost između pisanoga i usmenoga izričaja) i poznavati glavne značajke pravopisa
- znati razdijeliti francusku gramatiku na imeničku i na glagolsku morfosintaksu.
- svladati umijeće samostalnoga prevođenja s francuskoga na hrvatski te prevođenja jednostavnih tekstova na francuski
- raditi s različitim francuskim pisanim i audiovizualni, medijima uz pomoć interneta
- imati pregled ključnih povijesnih likova i datuma
- bolje poznavati frankofoniju, to jest bolju uporabu francuskoga jezika u raznim dijelovima svijeta
Opis sadržaja predmeta
1. Upute o udžbenicima, priručnicima i rječnicima francuskoga jezika
2. Fonetika i pravopis.
3. Brojevi i računanje.
4. Imenička morfosintaksa (članovi, imenice i pridjevi).
5. Prijedlozi i prilozi.
6. Priložne zamjenice en i y.
7. Odnosne zamjenice.
8. Glagolska morfosintaksa (načini vremena i konjugacija).
9. Particip prošli, particip sadašnji i glagolski prilozi.
10. Visoka francuska kultura.
11. Francuski mediji.
12. Ključni likovi i datumi u francuskoj povijesti.
13. Veliki tekstovi francuske književnosti.
14. Odabrani tekstovi filozofije i teologije.
15. Slavni francuski režiseri i skladatelji.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu