Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Statistika za komunikacijske znanosti
Kratica: KOMBO334Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Marina Perić Kaselj
Izvođači: dr. sc. Luka Šikić ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj kolegija je upoznati polaznike s osnovnim statističkim pojmovima i tehnikama potrebitim za različite primjene u komunikologiji.
Opći ciljevi kolegija: studenti će steći osnovna statistička znanja i tehnike koje se koriste u komunikološkim istraživanjima, s naglaskom na tumačenju statističkih pokazatelja, posebice onih sadržanih u standardnim računalnim ispisima. Studenti kroz predavanja, vježbe, praćenje literature i samostalno rješavanje zadataka savladavaju osnovne statističke tehnike i pojmove: distribucija frekvencija, mod, medijan, srednja vrijednost, mjere disperzije, vjerojatnost, te osnovne distribucije diskretne i kontinuirane slučajne varijable. Studenti razvijaju statistički način razmišljanja i upoznaju precizne statističke načine izražavanja. Očekuje se da studenti predoče jasna statistička tumačenja rješenja zadataka.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Petz, B.; Osnovne statističke metode za nematematičare, III dopunjeno izdanje.; Naklada Slap, Jastrebarsko (1997)
2. Papić, M.; Primijenjena statistika u MS Excelu; Naklada Zoro, Zagreb (2005)
3. Baxter, L. A.; Babbi, E. R.; The Basics of Communication Research; Thomson Learning, Wadsworth, Belmont, Ca, USA (2004)
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu