Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Teorije medija i masovne komunikacije
Kratica: KOMBO525Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Jelena Jurišić
Izvođači:
Opis predmeta: Upoznati studente s teoretskim definiranjem i proučavanjem masovnih medija od početka 20. stoljeća, kada je ono bilo neizravno (književna kritika, Frankfurtska škola) te ideološki koncipirano (liberali, marksisti), preko teorija nastalih izravnim proučavanjem medija i njihovih uloga u društvu, sve do postmodernizma.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. McQuail, Denis: McQuails Mass Communication Theory, 6th ed., SAGE Publications, London, 2010. (odabrane stranice);
2. Kunczik, M., Zipfel, A.: Uvod u znanost o medijima i komunikologiju, Zaklada Friedrich Ebert, Zagreb, 2006. (odabrane stranice);
3. Inglis, F: Teorija medija, AGM, Zagreb, 1997.;
4. Horisch, J. Teoretska apoteka, Algoritam, Zagreb, 2007.;
5.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Začetnici komunikologije i njihova djela
Položen : Akademska pismenost
Položen : Uvod u novinarstvo
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Semiotika u masovnom komuniciranju
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu