Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Teorije i sustavi tiskovnoga komuniciranja
Kratica: KOMBI516Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Jelena Jurišić
Izvođači: Andreja Bratić dipl.nov. ( Seminar )
Opis predmeta: Upoznati studente s osobitostima tiska kao medija te tiskovnog komuniciranja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Malović, S. Osnove novinarstva, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb, 2005., str. 91-396.;
2. Malović, S. Novine, 2. Izd., Sveučilišna knjižara, Zagreb, 2003.;
3.
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu