Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Teorije i sustavi radijskoga komuniciranja
Kratica: KOMBI336Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vine Mihaljević
Izvođači: dr. sc. Igor Vranić ( Seminar )
Ivan Žaknić dipl.nov. ( Seminar )
Opis predmeta: Ciljevi teoretskog dijela predmeta su upoznati studente s poviješću i razvojem radija, teoretski ih upoznati s njegovim osobitostima i načinima djelovanja te radijskim novinskim vrstama. Ciljevi praktičnog dijela kolegija jesu pružiti praktični uvid u osnovne zakonitosti i oblike radijskoga komuniciranja, te upoznati studente s novinarskim formama prisutnima u radijskome komuniciranju.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Mučalo, M. Radio: medij 20. stoljeća. AGM, Zagreb, 2010.;
2. Crisell, A., Understanding Radio, Routledge, London and New York, first edition 1996, reprint, 2006.;
3. Chantler, P., Steward, P., Basic Radio Journalism, Elsevier Ltd., first published 2003, reprint 2004.;
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu