Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Specifična psihopatologija
Kratica: PSIBO121Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Petrana Brečić
doc. dr. sc. Anđelko Vidović
Izvođači:
Opis predmeta: Stjecanje znanja o specifičnim poremećajima i bolestima u psihopatologiji, kategorizaciji psihičkih bolesti, kliničkim obilježjima, dijagnostici, epidemiologiji, komorbiditetu i različitim oblicima tretmana, te tijeku i prognozu bolesti. Učenje metoda kliničke procjene, načina pristupa i komunikacije s osobama koje imaju psihički poremećaj. Usvajanje specifične uloge psihologa u dijagnostici i tretmanu osoba sa psihičkim poremećajima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Begić, D. (2014). Psihopatologija (drugo izdanje). Zagreb: Medicinska naklada.
2. Davison, G. C., Neale, J. M. (2002). Psihologija abnormalnog doživljavanja i ponašanja. Jastrebarsko: Naklada Slap.
3. Kaplan, H. I., Sadock, B. J. (1998). Priručnik kliničke psihijatrije. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Preporučena literatura:
4. HZZO (1994). MKB-10 Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, deseta revizija. Medicinska naklada.
5. Američka Psihijatrijska Udruga (2014). DSM-5 Dijagnostički i statistički priručnik za duševne poremećaje Ur. hrv. izdanja: Vlado Jukić, Goran Arbanas: Naklada Slap.
6. Tasman, A., Kay, J., Lieberman, J.A., First, R.B., Riba, M. B.(2015). Psychiatry - 4th ed. John Wiley & Sons, Ltd.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu