Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Socijalna psihologija
Kratica: SOCBO455Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Renata Franc
Izvođači: prof. dr. sc. Renata Franc ( Seminar )
Opis predmeta: Kod studenata postići razumijevanje temeljnih socio-psiholoških procesa i teorija iz područja socijalne spoznaje i percepcije, stavova i predrasuda, pojma o sebi, socijalnog utjecaja i grupa i grupnih procesa te kod studenata razviti mogućnost vrednovanja istih.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Aronson, E., Willson, T.D. i Akert, R.M. (2005). Socijalna psihologija. Zagreb: MATE.;
2.
3.
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu