Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Opća psihopatologija
Kratica: PSIBO120Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Petrana Brečić
doc. dr. sc. Domagoj Vidović
Izvođači:
Opis predmeta: Upoznavanje sa značajkama psihičkih poremećaja, epidemiologijom i dijagnostikom te klasifikacijom psihičkih poremećaja. Usvajanje termina u okviru općih psihopatoloških fenomena. Osposobljavanje za primjenu istraživačkih metoda u izučavanju abnormalnog doživljavanja i ponašanja. Učenje metoda kliničke procjene, načina pristupa i komunikacije s osobama koje imaju psihički poremećaj.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Begić, D. (2011). Psihopatologija. Zagreb: Medicinska naklada.;
2. Davison, G. C., Neale, J. M. (2002). Psihologija abnormalnog doživljavanja i ponašanja. Jastrebarsko: Naklada Slap.;
3. Kaplan, H. I., Sadock, B. J, (1998). Priručnik kliničke psihijatrije. Jastrebarsko: Naklada Slap.;
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu