Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Završni rad
Kratica: BACCOpterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji:
Izvođači: prof. dr. sc. Miroslav Bertoša ( Seminar )
dr. sc. Renata Burai ( Seminar )
prof. dr. sc. Stjepan Ćosić ( Seminar )
prof. dr. sc. Zvonimir Čuljak ( Seminar )
izv. prof. dr. sc. Viktoria Franić Tomić ( Seminar )
doc. dr. sc. Ivana Greguric Knežević ( Seminar )
prof. dr. sc. Jasna Jeličić-Radonić ( Seminar )
prof. dr. sc. Tihomil Maštrović ( Seminar )
doc. dr. sc. Maja Matasović ( Seminar )
izv. prof. dr. sc. Vine Mihaljević ( Seminar )
doc. dr. sc. Marjan Ninčević ( Seminar )
doc. dr. sc. Dario Pavić ( Seminar )
doc. dr. sc. Andreja Sršen ( Seminar )
pred. Lucijan Šupljika Gabelica ( Seminar )
izv. prof. dr. sc. Tamara Tvrtković ( Seminar )
Opis predmeta: Preddiplomski rad je cjelovita i nezavisna obveza kojom student završava preddiplomski studij, te mora pokazati svoju sposobnost samostalnog korištenja literature u onom znanstvenom polju ili grani u kojoj je ustrojen studij koji student završava. Cilj je predmeta da student pokaže poznavanje teme, sposobnost samostalnog rada i korištenja literature, te primjenu prikladne metodologije. Student dvopredmetnog studija piše samo jedan završni rad na jednom od studija.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Mentor je dogovara sa svakim studentom ovisno o temi završnog rada.;
2.
3.
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu