Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kulturalni aspekti rada
Kratica: SOCBI024Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Nikša Dubreta
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Nikša Dubreta ( Seminar )
Opis predmeta: Omogućiti studentima pobliže razumijevanje raznovrsnosti oblikovanju individualnih i društvenih identiteta na planu rada i potaknuti primjenu koncepata kulture na proučavanje rada. Ukazati na određenja (Becker, Spradley) koja apostrofiraju ulogu kulture kao dijeljenih pogleda na svijet i njen utjecaj na oblikovanje svojevrsnih "kultura rada".
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Harper, D., Lawson H. (2003) The Cultural Study of Work. New York: Rowman +amp; Littlefield Publishers;
2. Haralambos, M.; Holborn, M. (2002) Sociologija: teme i perspektive. Zagreb: Golden Marketing (poglavlje: Rad i dokolica).;
3.
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu