Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Sociološke teorije 2
Kratica: SOCBO517Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Markešić
Izvođači: Erik Brezovec mag. soc et mag. educ. soc. ( Seminar )
Opis predmeta: Osnovni je cilj kolegija osposobiti student(ic)e da samostalno i kritički tumače društvene fenomene pomoću analitičkih oruđa koje nude obrađivane teorije. Pri tome se poseban naglasak stavlja na sintetiziranje znanja, tj. kritičko prosuđivanje i povezivanje različitih teorijskih pristupa. Studenti/ce će biti potaknuti/e da kroz prizmu obrađivanih teorija prepoznaju društvene probleme kao istraživačke teme, te da razmišljaju o tome kako bi se koncepti i teorije o kojima čitaju u sklopu kolegija mogli primijeniti na hrvatsko društvo.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Becker, Howard; Preispitivanje teorije etiketiranja; u: Amalgam, 5, str. 99-119
2. Berger, Peter L. i Thomas Luckmann; Socijalna konstrukcija zbilje; Zagreb: Naprijed, str. knjiga
3. Certeau, Michel de; Invencija svakodnevice; Zagreb: Naklada MD (2002), str. 7-95
4. De Beauvoir, Simone; Drugi spol, u: Žene i filozofija,; Zagreb: Centar za ženske studije, Nadežda Čačinović (ur.), str. 135-162
5. Elias, Norbert; O procesu civilizacije: Sociogenetska i psihogenetska istraživanja; Zagreb: Antibarbarus, str. 7-98; 457-538
Preporučena literatura:
6. Goffman, Erving; Kako se predstavljamo u svakodnevnom životu; Beograd: Geopoetika (2000), str. 11-47
7. Mead, George Herbert; Um, osoba i društvo sa stajališta socijalnog biheviorista.; Zagreb: Naklada Jesenski i Turk: Hrvatsko sociološko društvo (2003), str. I-XXX; 147-177
8. Ritzer, George; Suvremena sociologijska teorija; Zagreb: Globus (1997), str. Odabrana poglavlja
9. Spasić, Ivana; Sociologije svakodnevnog života.; Beograd: Radunić (2004), str. knjiga
10. Touraine, Alain; Sociologija društvenih pokreta; Beograd: Radnička štampa (1983), str. 7-201
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Sociološke teorije 1
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu