Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Sociologija hrvatskoga društva 3
Kratica: SOCBO524Opterećenje: 0(P) + 30(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Stipan Tadić
Izvođači: Petar Bilobrk mag. relig. ( Seminar )
Opis predmeta: Upoznati studente sociologije (i srodnih disciplina) s teoretskim pristupima, važnim problemima i metamorfozama koje se događaju u braku i obitelji te ih potaknuti na kritičko promišljanje o njima sa znanstvenog, sociološkoga stajališta.

Položeni kolegiji Sociologija hrvatskoga društva 1 i Sociologija Hrvatskoga društva 2
Prikupljanje i analiziranje znanstvenih podataka koristeći razne znanstvene metode i njihovo interpretiranje iz različitih perspektiva.

Kritičko čitanje materijala s ciljem uspoređivanja i evaluacije alternativnih objašnjenja socijalnih ponašanja.
Komuniciranje važnih znanstvenih rezultata, nalaza i teorija.

Nakon odslušanoga kolegija, studenti će moći u okvirima svoga nastavnoga predmeta razumjeti teorijska znanja i primjenjivati ih u praksi:

1 Različiti teorijski pristupi proučavanju i definiranju braka i obitelji
2 Brak i obitelj iz različitih povijesnih, religijskih, kulturalnih i svjetonazorskih perspektiva
3 Prošlost, sadašnjost i budućnost braka i obitelji
4 Suvremene teme i problemi braka i obitelji
5 Provoditi sociološka istraživanja iz područja braka i obitelji
6 Pisati radove na temelju proučavanja literature i provođenja istraživanja


Tjedni plan

1 Povijesni razvoj i promjene u obitelji
2 Teorijski pristupi proučavanju obitelji - funkcionalistička, konfliktna i interakcionistička perspektiva
3 Teorijski pristupi proučavanju obitelji -sustavni, ekološki, evolucijski pristup
4 Kulturološke metamorfoze obitelji - brak i obitelj u različitim kulturama
5 Brak i obitelj u različitim religijama i svjetonazorima
6 Brak i obitelj u judeo-kršćanskoj kulturi i dokumentima Crkve- Familiaris consortio
7 Dok nas smrt ne rastavi! ili brak ad experimentum
7 Bliski odnosi, udvaranje i zaljubljivanje u online, (post)modernom) društvu
8 Roditeljstvo
9 Muž i žena se rastavljaju -- djeca snose posljedice!
10 Posvojenje, udomljavanje, reproduktivna tehnologija
11 Sociodemografska politika i ekonomija: utjecaj na brak i obitelj
12 Brak, obitelj i poslovno okruženje (pritisnutost izvana i ugroženost iznutra
13 Obiteljsko nasilje i krizne situacije
14 Post)moderne obitelji: propast, modni hir i/ili metamorfoza društva i obitelji
15 Budućnost braka i obitelji
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Berk, L. (2007). Psihologija cjeloživotnog razvoja (poglavlja 1, 13-19). Jastrebarsko: Naklada Slap. Ivan Pavao II. (22. 11. 1981), Familiaris consortio, Obitelčjska zajednica, Apostolska pobudnica o zadaćama kršćanske obitelji u suvremenom svijetu. Howe, T.R. (2011). Marriages and families in the 21st century. A Bioecological approach. (odabrana poglavlja) Giddens, Anthony (2007). Obitelj, U: Sociologija: Zagreb, Nakladni zavod Globus Haralambos, Michael & Holborn, Martin (2002). Obitelj i kućanstva, U: Sociologija. Teme i perspektive. Zagreb: Golden marketing.
2. Singer, M., Kovčo Vukadin, I., Cajner Mraović, I. (2002) Kriminologija. Globus, Zagreb.;
3. Cvjetko, B., Singer, M. (2011) Kaznenopravna odgovornost mladeži u praksi i teoriji. Zagreb: Organizator.;
4. Cajner Mraović, I. (2005) Neke aktualne dileme i kontroverze o nasilju mladih.;
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu