Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Stilistika u medijskoj komunikaciji
Kratica: KOMBO454Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(A) + 30(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Vladimira Rezo
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj je kolegija definirati elemente koji tvore stil u medijskoj komunikaciji i stečena znanja primijeniti u definiranje vlastitog stila u različitim žanrovima tiskanih i elektroničkih medija.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Hudeček, Lana, Milica Mihaljević: Jezik medija publicistički funkcionalni stil, Zagreb, 2009.;
2. Silić, Josip: Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika, Zagreb, 2006.;
3. Stjepan Malović: Osnove novinarstva, Golden Marketing - Tehnička knjiga, Zagreb, 2005. (odabrane stranice);
4. Antica Menac: Hrvatska frazeologija, Knjigra d.o.o, Zagreb, 2007.;
5. Gramatika hrvatskog jezika (Barić, Lončarić, Malić, Pavešić, Peti, Zečević, Znika), Školska knjiga, Zagreb, 1997.;
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu