Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Rimska pravna povijest
Kratica: POVBI134Opterećenje: 0(P) + 30(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Marko Petrak
Izvođači:
Opis predmeta: Ciljevi su predmeta upoznati studente s osnovnim odrednicama razvoja rimske pravne kulture u antičkom Rimu, njezinu ulogu i značenje u srednjem vijeku i novom vijeku kao najvažnijeg formativnog elementa europske pravne tradicije te njezin temeljni utjecaj na suvremene pravne sustave.

Nakon uspješno završenog predmeta studenti će moći:

- ukazati na značaj rimskoga prava za razvoj europskoga pravnoga sustava općenito,
- imenovati procese i osobe koje su presudno utjecale na razvoj rimskog prava,
- objasniti uzročno-posljedične veze povijesnih procesa koji su bili od presudna značaja za razvoj rimske pravne tradicije,
- raspravljati o prisutnosti rimske pravne tradicije u temeljima gotovo svakoga europskoga pravnog sustava,
- opisati tijek povijesnih zbivanja koji su doveli do razvoja rimskoga prava te njegove recepcije u europskim i svjetskim razmjerima,
- usporediti utjecaj i značenje rimske pravne tradicije u različitim europskim i svjetskim pravnim sustavima u različitim povijesnim razdobljima

Uvodno predavanje
Povijesni razvoj rimskog prava u Antici, I. dio
Povijesni razvoj rimskog prava u Antici, II. dio
Justinijanova kodifikacija rimskog prava (Corpus iuris civilis)
Rimska pravna tradicija u Bizantu, I. dio
Rimska pravna tradicija u Bizantu, II. dio
Recepcija rimskog prava u Srednjoj i Zapadnoj Europi od 11. st.-14. st., I. dio
Recepcija rimskog prava u Srednjoj i Zapadnoj Europi od 11. st.-14. st., II. dio
Recepcija rimskog prava u Srednjoj i Zapadnoj Europi od 15. do 17. st., I. dio
Recepcija rimskog prava u Srednjoj i Zapadnoj Europi od 15. do 17. st., II. dio
Recepcija rimskog prava u Srednjoj i Zapadnoj Europi u 18. st.
Rimska pravna tradicija i moderne građanske kodifikacije, I. dio
Rimska pravna tradicija i moderne građanske kodifikacije,I I. dio
Rimska pravna tradicija i suvremeni pravni sustavi

Od studenata se očekuje redovito pohađanje nastave uz aktivno sudjelovanje na predavanjima kao i izvršavanje dodatnih obveza prema predmetu (eseji, referati, seminari i sl.).
Tijekom nastave pratiti će se aktivnost svakog studenta koja će se odraziti na ukupnu ocjenu. Nastavu je obavezno pohađati. Ispit je usmeni.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Stein, Rimsko pravo i Europa. Povijest jedne pravne kulture, Zagreb, 2007. Romac, Rimsko pravo, Zagreb, 2007 (odabrana poglavlja) Horvat, Rimska pravna poviest, Zagreb, 1943 (odabrana poglavlja)
Preporučena literatura:
2. Margetić, Rimsko pravo kao europski fenomen i hrvatska pravna povijest, Rijeka, 1997. Koschaker, Europa und das Romische Recht, Munchen-Berlin, 1966 Zimmermann, Roman Law, Contemporary Law, European Law. The Civilian Tradition Today, Oxford, 2001. Guarino: Storia del diritto romano, Napoli 1998. Kunkel/Schermaier: Römische Rechtsgeschichte, Köln 2001, Romac, Rječnik rimskog prava, Zagreb, 1989.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu