Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodologija znanstvenog rada
Kratica: FILDO341Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Sandro Skansi
Izvođači:
Opis predmeta: Opis predmeta
Cilj je predmeta upoznati studente i studentice s osnovnim elementima znanstvenoistraživačkog rada općenito, sa specifičnostima istraživačkih metodologija humanističkih znanosti i filozofije posebice, s metodama pretrage i analize bibliografskih baza podataka, te s vještinama usmenog i pismenog izlaganja znanstvenih rezultata. Rad u kolegiju odvijat će se u obliku predavanja i seminara koji će uključivati praktičan rad na odabranim tekstovima.

Razina e-učenja 1
Razina engleskog 1

Opće kompetencije
Nakon položenog ispita, studenti i studentice će moći (1) prepoznati ključna obilježja filozofskih i nefilozofskih znanstvenih spisa; (2) uspoređivati i procjenjivati različite istraživačke tradicije i pristupe u polju filozofije; (3)
izlagati vlastita stajališta i argumente u usmenom i pisanom obliku; (4) pripremiti i provesti manje istraživačke projekte.

Ishodi učenja
1. Koristiti osnovni znanstveni vokabular specifičan za polje filozofije
2. Primijeniti naučene pojmove i postupke u provedbi vlastitih filozofskih istraživanja
3. Analizirati , pretraživati i pozivati se na različite vrste bibliografskih izvora (npr. evaluativne i neevaluativne baze podataka)
4. Prikazati u pisanom obliku filozofske stavove, argumente i teorije u skladu sa standardnim načelima znanstvene metodologije i akademskog pisanja
5. Prepoznati tipična kršenja znanstvene čestitosti i pravila akademskog publiciranja


Tjedni plan nastave
1. Znanstveni rad u humanističkim znanostima i filozofiji (2+0)
2. Znanstveni rad u humanističkim znanostima i filozofiji (2+0)
3. Ciljevi i postupci znanstvenog istraživanja (1+1)
4. Ciljevi i postupci znanstvenog istraživanja (1+1)
5. Temeljni znanstvenoistraživački pojmovi (1+1)
6. Cilj, vrste i struktura znanstvenog objašnjenja (1+1)
7. Cilj, vrste i struktura znanstvenog objašnjenja (1+1)
8. Vrste znanstvenih i stručnih tekstova (1+1)
9. Vrste znanstvenih i stručnih tekstova (1+1)
10. Bibliografski izvori podataka (evaluativne i neevaluativne baze podataka u filozofiji) (1+1)
11. Citiranje, parafraziranje i pozivanje na izvore (1+1)
12. Citiranje, parafraziranje i pozivanje na izvore (1+1)
13. Struktura znanstvenog teksta (makrostruktura i mikrostruktura) (1+1)
14. Struktura znanstvenog teksta (makrostruktura i mikrostruktura) (1+1)
15. Etika znanosti i čestitost u istraživanju (1+1)


Ocjenjivanje
Na temelju (a) redovitog i aktivnog pohađanja nastave, (b) ocjene samostalnog zadatka i (c) ocjene pismenog ispita.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu