Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Demografski razvoj Hrvatske
Kratica: SOCDI174Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Dario Pavić
Izvođači: doc. dr. sc. Dario Pavić ( Seminar )
Opis predmeta: Opis predmeta
Cilj kolegija je pružiti temeljna znanja o uvjetima demografskih promjena i demografskog razvoja s naglaskom na promjene i razvoj populacija Republike Hrvatske i ranijih populacija na ovom prostoru.

Razina e-učenja 1
Razina engleskog 1

Opće kompetencije
Povezati opće znanje o društvu i društvenim procesima,
ukazati na oprečna mišljenja i alternativne hipoteze u različitim društvenim pitanjima,
ukazati na suprotnosti i zajedničke karakteristike polaznih pretpostavki različitih političkih, vjerskih i kulturnih orijentacija,
identificirati uzročno-posljedične veze među društvenim fenomenima,
ukazati na društvene ishode javnih politika,
planirati vlastiti angažman u rješavanju društvenih problema,
prikazati ključne strukturalne faktore koji oblikuju društvo,
analizirati društvenu promjenu kroz klasične i suvremene sociološke pristupe,
staviti u odnos makro i mikro nivo sociološke analize,
kombinirati različita teorijska polazišta u istraživanju društvenih fenomena,
ukazati na relevantnost koncepata kulture, socijalizacije, stratifikacije, društvene strukture te institucija u objašnjavanju društvenih fenomena.

Ishodi učenja
1. Objasniti temeljne demografske pojmove i mjere
2. Koristiti pojmove demografskog rasta i razvoja
3. Opisati demografsku situaciju Republike Hrvatske danas i demografske različitosti hrvatskih regija
4. Opisati odnos ekonomskih uvjeta i promjena koje utječu na dinamiku fertiliteta (rodnosti) i promjene u sastavu obitelji
5. Povezati uzroke starenja stanovništva i pojam demografske tranzicije
6. Objasniti kako mirovinski i socijalni sustav te međugeneracijski transfer ovise o demografskom sastavu i promjenama stanovništva Republike Hrvatske
7. Povezati ulogu prehrane i zdravstvene zaštite u oblikovanju populacije Republike Hrvatske
8. Razlikovati tipove migracija (posebice u 20. st.) i njihov utjecaj na strukturu stanovništva Republike Hrvatske
9. Objasniti demografske posljedice Prvog i Drugog svjetskog rata, te Domovinskog rata
10. Analizirati mogućnosti primjene populacijskih politika u Republici Hrvatskoj


Tjedni plan nastave
1. Temeljni demografski pojmovi
2. Pojam demografskog rasta i razvoja
3. Demografska slika Hrvatske danas
4. Ekonomika fertiliteta
5. Suvremene promjene obiteljske strukture
6. Stanovništvo i ekonomski razvoj - starenje stanovništva
7. Stanovništvo i ekonomski razvoj - mirovinski i socijalni sustav i međugeneracijski transfer
8. Mehaničko kretanje stanovništva - migracije
9. Rat i demografske posljedice rata
10. Prehrana stanovništva i utjecaj na demografske procese
11. Zdravstvena zaštita stanovništva Hrvatske
12. Populacijske politike - analiza, mogućnosti
13. Populacijske politike - povijest, ideologija
14. Suvremene tendencije svjetskog razvoja
15. Suvremene tendencije hrvatskog razvoja


Ocjenjivanje
Referat i usmeni ispit.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Jakov Gelo, Anđelko Akrap i Ivan Čipin (2005.): Temeljne značajke demografskog razvoja Hrvatske (Bilanca 20. stoljeća), Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Zagreb. Ivo Nejašmić (2008.): Stanovništvo Hrvatske.- demogeografske studije i analize, Hrvatsko geografsko društvo, Zagreb. Depopulacija Hrvatske, Društvena istraživanja (tematski broj), God. 13, Br. 4-5 (72-73), Zagreb. Stanovništvo Hrvatske - dosadašnji razvoj i perspektive, Dražen Živić, Nenad Pokos, Anka Mišetić (ur.), Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Biblioteka Zbornici, Zagreb, 2005. Anđelko Akrap, Tomislav Ridzak, Nenad Pokos, Dražen Živić i Ivan Čipin (2003.): Činitelji demografskih kretanja u Republici Hrvatskoj, Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, Zagreb.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu