Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Politološki aspekti masovne komunikacije
Kratica: KOMDI115Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Jelena Jurišić
Izvođači: doc. dr. sc. Jelena Jurišić ( Seminar )
Opis predmeta: Masovna komunikacija obilježavala je karakter ljudskog društva od njegovih početaka, a njezini oblici razvijali su se usporedo s društvenim i tehnološkim razvitkom i utjecali na karakter političkih odnosa. Informacijsko društvo odlikuje se naglašenim utjecajem medija na društveni život, a pojava novih medija ponovno mijenja obrasce komuniciranja i snažno utječe na metode politike.
Cilj kolegija jest omogućiti studentima da dobiju uvid u najnovije spoznaje o politološkim aspektima masovne komunikacije, odnosno o ulozi komunikacija u političkim procesima. U okviru kolegija predviđeno je upoznavanje sa strukturom političkih procesa, povješću političkih ideja i fenomenom javnosti kao okvirom za komunikaciju i legitimacijskim temeljem političkih odluka. Kolegij treba omogućiti studentima stjecanje odgovarajućih spoznaja i usvajanje metoda znanstvenog rada.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. McNair, Brian; Uvod u političku komunikaciju; Zagreb, Fakultet političkih znanosti (2003)
2. Axford, B. / Rosamond, B. / Turner, J. / Huggins, R. / Browning, Gary K.; Uvod u politologiju; Zagreb, Politička kultura (2002)
3. Labaš, Danijel; Međuljudska komunikacija, novi mediji i etika, u: Labaš, D., Novi mediji - nove tehnologije - novi moral; Zagreb, Hrvatski studiji (2009)
4. Lovrić, Ivo; Javnost i politička komunikacija u uvjetima novih medija, u: Labaš, D., Novi mediji - nove tehnologije - novi moral; Zagreb, Hrvatski studiji (2009)
5. Šišak, Marinko; Javnost i novi mediji, u: Labaš, D., Novi mediji - nove tehnologije - novi moral; Zagreb, Hrvatski studiji (2009)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu