Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Povijest hrvatskoga filma
Kratica: KRODO325Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Davor Piskač
pred. Silvestar Mileta
Izvođači:
Opis predmeta: CILJ PREDMETA

Temeljni cilj predmeta je upoznati studente s poviješću hrvatskog filma, s posebnim naglaskom na različite pristupe proučavanju filmske povijesti te položaj hrvatskog filma s obzirom na svjetski kontekst, napose industrijski i ideologijski. U sklopu toga cilja uspostavlja se pregled nad estetskom i društvenom poviješću domaćeg filma, s uvidom u najvažnije redateljske i autorske opuse, žanrove i stilske smjernice. Hrvatski film pozicionirat će se u svoj srednjoeuropski i mediteranski kontekst, promatran kao dio popularne i nacionalne kulture te kao vodeća medijska umjetnost 20. stoljeća. U izdvojenim predavanjima bit će riječi i o dokumentarnom filmu te o Zagrebačkoj školi crtanog filma, a u sklopu modernističkih tendencija obratit će se pažnja i na vodeće autore hrvatskog eksperimentalnog filma. U slučaju izostanka ranije filmološke naobrazbe, studenti će također savladati osnovnu filmološku terminologiju te posredno dobiti smjernice i za kritički pristup i suvremenoj hrvatskoj filmskoj produkciji.

PLAN NASTAVE

1. Uvod i metodološka razrada povijesti hrvatskog filma
2. Hrvatski film u svjetskom kontekstu (Filmske stilske epohe)
3. Arheološko razdoblje hrvatskog filma do 1941. Škola narodnog zdravlja. Oktavijan Miletić
4. Državne kinematografije (NDH, FNRJ) i klasični stil 1940-ih i ranih 1950-ih
5. Igranofilmski realizmi klasičnog stila 1950-ih
6. Zreli klasični stil igranog filma. Branko Bauer
7. Dokumentarni film od klasičnog stila do modernističkog filma-eseja
8. Kasni klasični stil i/ili rani modernizam (Branko Belan, Branko Bauer)
9. Filmski modernizam I (autorska kinematografija, novovalne estetike)
10. Filmski modernizam II (visoki modernizam, Vatroslav Mimica)
11. Filmski modernizam III (politički film, postproljećarski film etičke zabrinutosti)
12. Kasni modernizam, rani postmodernizam (praška škola, žanrovski film 1980-ih)
13. Postmodernistički, populistički, autorski i žanrovski film 1990-ih i 2000-ih (Nova nacionalna kinematografija)
14. Zagrebačka škola crtanog filma
15. Sinteza i evaluacija

OBAVEZE STUDENATA

Redovito pohađanje predavanja i sudjelovanje. Gledanje filmova (minimalno 15 kanonskih djela tijekom semestra). Seminarski rad (8-12 kartica) kao uvjet za pristup usmenom dijelu ispita. Obavezna literatura i izabrana tema iz preporučene literature za usmeni dio ispita.

OCJENJIVANJE

Ocjena se sastoji od dvaju segmenata:

1. Rad u kolegiju (seminarske obaveze, rasprava o literaturi i filmu koji su tema sata)
2. Ispit (seminarski rad + usmeni ispit koji, uz obaveznu literaturu, obuhvaća i razgovor o nekoj temi - autoru, žanru, stilu - temeljem preporučene literature i teme o kojoj se pisao seminarski rad)

OBAVEZNA LITERATURA

Gilić, Nikica, 2010, Uvod u povijest hrvatskog igranog filma, Zagreb: Leykam international
Škrabalo, Ivo, 1998, 101 godina filma u Hrvatskoj 1896-1997., Zagreb: Nakladni zavod Globus (odabrana poglavlja)
Pavičić, Jurica, 2017, Klasici hrvatskog filma jugoslavenskog razdoblja, Zagreb: Hrvatski filmski savez (odabrana poglavlja)
Turković, Hrvoje, 2005, "Filmske pedesete", Hrvatski filmski ljetopis, god. 11, br. 41, str. 122-131.
Turković, Hrvoje, 2009, "Filmski modernizam u ideološkom i populističkom okruženju", Hrvatski filmski ljetopis, god. 15, br. 59, str. 92-106.

DODATNA LITERATURA ZA STUDENTE KOJI RANIJE NISU SLUŠALI FILMOLOŠKE KOLEGIJE

Gilić, Nikica, 2007, Filmske vrste i rodovi, Zagreb: AGM
Peterlić, Ante, 2018, Osnove teorije filma, Zagreb: HSK i HFS (ili bilo koje ranije izdanje) (poglavlja o filmskom zapisu i oblicima filmskoga zapisa)
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1.
2.
3.
4.
5.
Preporučena literatura:
6.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu