Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Istraživačka skupina - Interpretacija novovjekovnih izvora
Kratica: POVDO336Opterećenje: 0(P) + 30(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Krešimir Bušić
prof. dr. sc. Željko Holjevac
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim podacima i povijesnim procesima koji su se odvijali na prostoru Hrvatske u novom vijeku, upoznati ih s osnovnom problematikom proučavanja hrvatske novovjekovne povijesti, te ih pripremiti za samostalni rad na interpretaciji novovjekovnih izvora.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. ur. Stjepan Sršan; Vizitacije - Visitationes canonicae - Kanonske vizitacije; Državni arhiv u Osijeku (2003)
2. ur. Ive Mažuran; Komorski popisi - Stanovništvo i vlastelinstva u Slavoniji 1736. godine i njihova ekonomska podloga; Zavod za znanstveni rad HAZU, Osijek (1993)
3. Adam Baltazar Krčelić; Kronika, Annuae ili Historija 1748.-1767.; JAZU, Zagreb (1952)
4. Izvještaj o Dalmaciji Antuna Giustiniana godine 1575. - Vicko Solitro, Povijesni dokumenti o Istri i Dalmaciji; Split (1989)
5. Katica Miholović; Statut grada Karlovca 1778; Karlovac (2000)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu