Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Istraživački projekt
Kratica: KOMDO325Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji:
Izvođači: doc. dr. sc. Ivan Burić ( Predavanja )
prof. dr. sc. Danijel Labaš ( Predavanja )
prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković ( Predavanja )
doc. dr. sc. Tomislav Janović ( Seminar )
doc. dr. sc. Jelena Jurišić ( Seminar )
izv. prof. dr. sc. Vine Mihaljević ( Seminar )
izv. prof. dr. sc. Anita Perešin ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj je predmeta studentima pomoći u pripremi, osmišljavanju i razradi konačnoga silabusa budućeg diplomskog rada i nacrta istraživanja koji će u okviru njega provoditi, tražeći i istražujući relevantnu literaturu za temu te za predloženo znanstveno istraživanje.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Ana Tkalac Verčič, Dubravka Sinčić Ćorić, Nina Pološki Vokić; Priručnik za metodologiju istraživačkog rada u društvenim istraživanjima; M.E.P. CONSULT d.o.o., ZAGREB (2011)
2. M. Vujević; Uvođenje u znanstveni rad; Informator, Zagreb (1986)
3. Milas G.; Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima; Slap, Jaserbarsko (2005)
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu