Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Rizici masovne komunikacije
Kratica: KOMDI315Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Dario Vučenović
Izvođači: doc. dr. sc. Dario Vučenović ( Seminar )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta su upoznati studente s negativnim aspektima masovnih medija kao generatora rizika suvremenog društva. U kontekstu socioloških studija društva rizika i komunikoloških istraživanja mogućih rizičnih utjecaja medija, kolegij će studentima ponuditi različite aspekte za teorijsko i empirijsko istraživanje medijskih sadržaja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Zgrabljić Rotar, Nada (2007) Radio - mit i informacija, dijalog i demokracija. Zagreb: Golden Marketing. (33-71. i 117-138.);
2. Zgrabljić Rotar, N. (ur.) (2005) Medijska pismenost i civilno društvo. Sarajevo: (integralni tekst dostupan na http://www.oneworldsee.org/node/11597);
3. McLuhan, M. (2008) Razumijevanje medija - Mediji čovjekovi produžeci. Zagreb: Golden Marketing;
4. McNair, Brien (2004) Striptiz kultura - Seks, mediji i demokratizacija žudnje. Zagreb: Jesenski i Turk.;
5. Bourdieu, Pierre (2000) Narcisovo ogledalo. Beograd: Clio;
6. Ramonet, Ignacio (2005) " Bigh Brother ili konformizam gnusobe", u Europski glasnik, br. 10, temat Totalitarizam medija, str. 363-371..;
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu