Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Sociološki aspekti masovne komunikacije
Kratica: KOMDI375Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Danijel Labaš
Izvođači: prof. dr. sc. Danijel Labaš ( Seminar )
Opis predmeta: Glavni cilj predmeta je proširiti znanja o sociološkim aspektima masovnoga komuniciranja. Specifični cilj predmeta je produbljenje znanja studenata o medijskome djelovanju i njihovome utjecaju na društvo, uz analizu određenih pitanja odnosa kulture, društva i komunikacija i s posebnim osvrtom na sociologiju kulture i četiri glavne teorijsko-filozofske tradicije u proučavanju komunikacije i kulture: pozitivistički funkcionalizam, kritičku demokratsku analizu, kulturne studije i popularnu kulturu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. McQUAIL, D., Mass Communication Theory: An Introduction, SAGE, London;
2. McQUAIL, D. WINDAHL, S., Communication models for the study of mass communication, Longman, Singapore;
3. LITTLEJOHN, S. W. FOSS, K. A., Theories of Human Communication, Toronto;
4. TROWLER, P., Komunikacija i mediji, u: HARALAMBOS, M.; HOLBORN, M., Sociologija. Teme i perspektive, Zagreb, 2002, str. 935-965.;
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu