Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Sociologija društvenih promjena
Kratica: SOCDI034Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Krešimir Peračković
Izvođači:
Opis predmeta: Upoznati studente sa sociološkim teorijama o društvenim promjenama, polazeći od osnovnih socioloških pojmova i suvremenih teorija društvenih promjena pa do pristupa definiranju sociologije kao znanosti o društvenim promjenama.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Sztompka, P. (1999) The Sociology of Social Change, Oxford, Blackwell Publichers Ltd.;
2. Peračković, K. (2004) Sociologija tranzicije: strukturalni, sociokulturni i neomodernizacijski pristupi, Društvena istraživanja, 14/3; 487-504.;
3. Peračković, K. (2006) Društvena promjena kao predmet socioloških istraživanja, U: Društvo usluga - promjene u socioprofesionalnoj strukturi radno aktivnog stanovništva Hrvatske od 1971-2001., Doktorska disertacija, Filozofski fakultet u Zagrebu, str. 16-45.;
4. Žepić, B. (1999) Osnove sociologije, (Poglavlje o društvenim promjenama), Split, Logos.;
5. Rogić, I. (2000) Tehnika i samostalnost, Zagreb, Hrvatska sveučilišna naklada, IV. dio.;
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu