Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Život antičke obitelji u provinciji
Kratica: POVDI643Opterećenje: 0(P) + 30(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Vlatka Vukelić
Izvođači: dr. sc. Igor Vranić ( Seminar )
Opis predmeta: Opis predmeta
Komparativnim metodama kod studenata razviti osjećaj povijesnog, gospodarskog, političkog i kulturnog kontinuiteta i specifičnog društvenog identiteta na našim prostorima. Obzirom da bi konkretno područje proučavanja bilo svedeno na kontinentalni dio Hrvatske, romaniziran i urbaniziran, tijekom rimskih osvajanja od 1. st. pr. Kr. do 1. st. po Kr., najviše truda predstavljati će upravo komparativna metoda proučavanja života u antičkom svijetu, kao prvo komparacija života u Rimu, s životom u antičkoj Panoniji, a nakon toga, na temelju objavljenih istraživanja, koja su do sada segmentarnog tipa, koliko je to moguće, postaviti temeljne značajke i zajedničke točke, te okosnicu života antičkog čovjeka u Panoniji. Obraditi će se sljedeći elementi antičkog života svakodnevni život u Rimu i provinciji, kuće i pokućstvo, dokolica, odjeća i kosa, nakit i kozmetika, brak, odgoj djece, pogrebni običaji i običaji vezani uz kult.

* Proučiti postojeće stereotipe o rimskodobnom stanovništvu.
* Ponuditi nove sadržaje i nov pristup temi.
* Pojasniti značaj i stvaranje društvenih slojeva senatorskog i viteškog staleža, kolonijalne elite, nižih društvenih slojeva, način života i razliku među stanovništvom na osnovi osobnih i građansko-pravnih statusa i etničke pripadnosti.
* Uvidjeti problem robovlasničkog sustava, stanovništva gradskih i izvangradskih područja, gospodarskih djelatnosti (poljoprivreda i stočarstvo, obrt i trgovina, villae rusticae, novčarstvo, itd.) kroz prizmu sudionika i korisnika, tradicijskog gospodarstva i rimske inovacije, zanimanja stanovnika (tradicijski utjecaj u vršenju određenih dužnosti komparacija peregrinskog i došljačkog stanovništva).
* Pobliže objasniti običaje, umjetnost i kulturu rimskog i provincijalnog stanovništva - mogućnosti njihovog ispreplitanja i proučavanja.
* Razmotriti navedeno u kontekstu doba osvajanja, kolonizacija i romanizacija kao politički i kulturni procesi, organizacija rimske državne uprave (podjela na provincije), materijalna kultura i prožimanje rimske i autohtone kulture u onomastici, religiji i likovnim spomenicima; te u kontekstu kasnoantičkog razdoblja - pojava kršćanstva.

Razina e-učenja 1
Razina engleskog 1

Opće kompetencije
Nakon uspješno završenog studija student će moći 1. definirati povijesne procese svojstvene pojedinim povijesnim razdobljima, 2. objasniti uzročno posljedične veze između povijesnih događaja i povijesnih procesa, 3. raspraviti o kontekstu povijesnih događaja, 4. usporediti povijesne procese u različitim razdobljima.

Ishodi učenja
1. identificirati nove sadržaje i nov pristup temi
2. Opisati značaj i stvaranje društvenih slojeva senatorskog i viteškog staleža, kolonijalne elite, nižih društvenih slojeva, način života i razliku među stanovništvom na osnovi osobnih i građansko-pravnih statusa i etničke pripadnosti
3. Opisati problem robovlasničkog sustava, stanovništva gradskih i izvangradskih područja, gospodarskih djelatnosti (poljoprivreda i stočarstvo, obrt i trgovina, villae rusticae, novčarstvo, itd.) kroz prizmu sudionika i korisnika, tradicijskog gospodarstva i rimske inovacije, zanimanja stanovnika (tradicijski utjecaj u vršenju određenih dužnosti komparacija peregrinskog i došljačkog stanovništva)
4. Objasniti običaje, umjetnost i kulturu rimskog i provincijalnog stanovništva - mogućnosti njihovog ispreplitanja i proučavanja
5. Usporediti doba osvajanja, kolonizacija i romanizacija kao političke i kulturne procese te organizaciju rimske državne uprave


Tjedni plan nastave
1. Uvodno predavanje; upoznavanje s predmetom i literaturom
2. Povijesni izvori (materijalni i pisani); Sveukupnost života u Rimu početkom principata
3. Objašnjavanje pojmova kolonija i municipiji-značaj u rimskoj provinciji
4. Rimska uprava i rimske pokrajine na tlu današnje Hrvatske; Provincijalno gospodarstvo
5. Ratovanje, vojni rok, ratni veterani, pacifikacija i urbanizacija Ilirika
6. Pravni sustav, urbanizam, Pax Romana, trgovina
7. Porezi, zakoni, gusarstvo i razbojništvo, putevi
8. Nakit i kozmetika, ples, kuće i pokućstvo, dokolica, odjeća i kosa
9. Arhitektura, bazilika, terme, forum, kolonijalna i gradska uprava namjesnici, činovnici, kvestori, legati
10. Robovi i koloni, prijateljice noći(, obitelj, prehrana, izgled ulica
11. Gospodarenje i obrada zemlje, stanovanje extra muros villae rusticae, rimska cesta
12. Moneta, alati, igre, odgoj, školovanje, promet intra muros
13. Domorodačko stanovništvo, proces romanizacije, filozofija, znanost, religija, kalendar, umjetnost, obrti
14. Provincije u kasnoj antici; pojava i utjecaj kršćanstva na tlu današnje Hrvatske; vrijeme propasti Rimskog Carstva na tlu Ilirika-specifičnosti i razlike
15. terenska nastava


Ocjenjivanje
Sudjelovanje na predavanjima i izrada 2 seminara vezana za dodijeljenu temu. Ocjenjivanje je višestruko i odnosi se na sudjelovanje u nastavi, izradi seminarskih radnji i srednjoj ocjeni pismenog i usmenog ispita.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. H. J. Deighton, A Day in the Life of Ancient Rome, Bristol Classical Press, 1996. A. Mocsy, Pannonia and Upper Moesia, London: Routledge & Kegan Paul, 1974. P. Grimal, Rimska civilizacija, Beograd 1968. P. Lisicar, Grci i Rimljani, Zagreb, 1971. M. Sanader, Imago provinciarum, Zagreb, 2008. C. WELLES, The Roman Empire, Harvard University Press, Cambridge Mass. 2000. (2. izd.)
Preporučena literatura:
2. J. Carcopino, Rim u razdoblju najvišeg uspona carstva, Zagreb, 1981. A. Domic-Kunic, Gencije, Opuscula archaeologica, 17, 1953. T. Fisher, Die Römische Provinzen, Stuttgard, 2001. M. Glavičić, Stanovništvo Aserije, Histria antiqua, 11, 2003, 429-434. P. Jeskins, The Environment and the Classical World, Classical Press, Bristol, 1998. R. Katičić, Illyricum mythologicum, Zagreb: Izdanja Antibarbarus 1995. A. Kurilić, Vladajući sloj Aserije: magistrati i dobročinitelji, te njihove familije i obitelji, Asseria, 4, Zadar, 2006, 7-72. M.Lyttelton-W.Forman,The Romans,Their Gods and Their Beliefs,Orbis,London 1985. M. Milićević, Rimski kalendar, Latina et Graeca, Zagreb, 1990. Th. Mommsen, Römische Geschichte, Berlin, 1854.-1856. August Musić, Nacrt grčkih i rimskih starina, Zagreb [1942.] 2002. Povijest svijeta (The Times), Zagreb 2002. D. Rendić-Miočević, Iliri i antički svijet, Split: Književni krug, 1989. J.E. Stambaugh, The Ancient Roman City, The Johns Hopkins University Press, Baltimore & London, 1988. M. Suić, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb, 2003. M. Suić, Odabrani radovi iz stare povijesti Hrvatske - Opera selecta, Zadar: Filozofski fakultet, 1981. M. Šašel Kos, Appian and Illyricum, [Situla 43], Ljubljana: Narodni muzej Slovenije 2005. Tacit, Anali, Zagreb, 1970. (odabrani dijelovi) Petronije, Satirikon ili Vragolaste pripovijesti, Zagreb, 1986. (odabrani dijelovi) M. Zaninović, Od Helena do Hrvata, Zagreb: ŠK, 1996.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu