Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kvalitativne metode
Kratica: PSIBO524Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tihana Brkljačić
Izvođači: Jelena Jureta mag. psych. ( Seminar )
Opis predmeta: Upoznati studente s kvalitativnim metodama u psihologijskim istraživanjima, te specifičnostima kvalitativnih u odnosu na kvantitavne metode. Osposobiti studente za pripremu, provođenje i analizu kvalitativnih istraživanja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Banister, P., Burman, E., Parker, I., Taylor, M.; Tindall, C. 1994. Qualitative methods in psychology: a research guide. Buckingham; Open University Press;
2. Mack N., i sur. 2005. Qualitative Research Methods: A data collectors field guide. Family Health International;
3. Milas, G. (2005 ili novija). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap;
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu