Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Povijest i kultura starog Egipta
Kratica: POVBO123Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Mladen Tomorad
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj predmeta je upoznati studente s najvažnijim znanjima vezanim uz povijest i kulturu starog Egipta.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1.
2.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu