Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sveučilište u Zadru, Nastavni program za akademsku godinu 2007/2008

Studij : Preddiplomski dvopredmetni sveučilišni studij
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij arheologije (dvopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
ARS10105Uvod u arheologiju I 303006.0
ARS10205Paleolitik i mezolitik 301506.0
ARSTV07Terenske vježbe 00602.0
ARS11005Osnove informatike 150153.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje najmanje 0 ECTS boda.
Semestar
2 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
ARS10605Arheologija antičke Grčke 301506.0
ARS10705Institucije rimskog svijeta 301505.0
ARSTV05Terenske vježbe 00602.0
 izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
Semestar
3 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
ARS20106Eneolitik 301506.0
ARS20306Antička arheologija apeninskog poluotoka 301506.0
ARSTV06Terenske vježbe 00902.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
Semestar
4 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
ARS20606Željezno doba 301506.0
ARS20706Latinski jezik I 1515155.0
ARSTV06Terenske vježbe 00602.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
Semestar
5 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
ARS30207Starokršćanska arheologija 301506.0
ARS30507Osnove terenskog istraživanja 001204.0
ARSTG07Tečaj iz geodezije 00302.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
Semestar
6 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
ARS30607Nacionalna arheologija 301506.0
ARS31107Osnove terenskog istraživanja II 001204.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 5 ECTS boda.
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij engleskog jezika i književnosti (dvopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
ENP10205Jezične vježbe I - čitanje i pisanje 00302.0
ENP10105Jezične vježbe I - konverzacija 00301.0
ENP10305Jezične vježbe I - gramatika 00302.0
ENP10605Uvod u lingvistiku engleskog jezika 151504.0
ENP10505Uvod u studij književnosti 151504.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
Semestar
2 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
ENP10805Jezične vježbe II - čitanje i pisanje 00302.0
ENP10705Jezične vježbe II - konverzacija 00301.0
ENP10905Jezične vježbe II - gramatika 00302.0
ENP11205Fonetika i fonologija 151504.0
ENP11105Teorija književnosti 151504.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
Semestar
3 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
ENP20106Jezične vježbe III - gramatika 00302.0
ENP20506Morfologija 151504.0
ENP20207Jezične vježbe III - konverzacija i pisanje 00303.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda.
 Izborni (temeljni) predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
Semestar
4 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
ENP20606Jezične vježbe IV - gramatika 00302.0
ENP20706Jezične vježbe IV - pismeno i usmeno izražavanje 00303.0
ENP20307Nastanak engleskog romana 151504.0
ENP21006Uvod u sintaksu 151504.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
Semestar
5 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
ENP30107Jezične vježbe V - vježbe prevođenja 00303.0
ENP30207Jezične vježbe V - čitanje i idiomatski jezik 00302.0
ENP30507Semantika 151504.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda.
 Izborni (temeljni) predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
Semestar
6 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
ENP30807Jezične vježbe Vi - vježbe prevođenja 00301.0
ENP30907Jezične vježbe VI - čitanje i kreativno pisanje 00302.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
 Izborni (temeljni) predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 6 ECTS boda.
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij etnologije i antropologije (dvopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
ETN10106Osnove etnologije 303005.0
ETN10206Uvod u socijalnu i kulturnu antropologiju 303005.0
ETN10307Pristupi istraživanju kulture 151503.0
Semestar
2 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij grčkog jezika i književnosti (dvopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
LAT10205Uvod u studij klasične filologije 151503.0
GRČ10106Grčki jezik I 150457.0
GRČ10407Osnove latinskog jezika I 00303.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda.
Semestar
2 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
GRČ10305Grčki jezik II 150457.0
GRČ10706Pregled grčke književnosti 151503.0
GRČ10406Osnove latinskog jezika II 00303.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda.
Semestar
3 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
GRČ20706Grčka historijska gramatika I 15002.0
GRČ20107Grčki jezik III 150455.0
GRČ20307Književni seminar: Ilijada 03003.0
GRČ20207Grčka književnost: Homer 15002.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
Semestar
4 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
GRČ20506Grčka književnost: Klasika 15002.0
GRČ20406Grčki jezik IV 150455.0
GRČ20606Grčki seminar: Sofoklo, Kralj Edip 03003.0
LAT20406Antička metrika 15002.0
GRČ21406Grčka historijska gramatika II 15002.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
Semestar
5 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
GRČ20307Književni seminar: Ilijada 03003.0
GRČ20207Grčka književnost: Homer 15002.0
GRČ30107Grčka historijska gramatika III 15002.0
GRČ30307Osnove novogrčkog jezika I 00302.0
GRČ30207Grčka lektira I 00304.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda.
Semestar
6 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
GRČ20507Grčka književnost: Klasika 15002.0
GRČ20607Grčki seminar: Sofoklo, Kralj Edip 03003.0
GRČ30507Grčka lektira II 00304.0
GRČ30407Grčka historijska gramatika IV 15002.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij latinskog jezika i rimske književnosti (dvopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
LAT10106Latinski jezik I 150457.0
LAT10206Uvod u klasičnu filologiju 151503.0
LAT10306Osnove grčkog jezika I 00303.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda.
Semestar
2 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
LAT10405Latinski jezik II 150457.0
LAT10906Pregled rimske književnosti 151503.0
LAT10606Osnove grčkog jezika II 00303.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda.
Semestar
3 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
LAT20107Latinski jezik III 150455.0
LAT20906Starolatinski natpisi I 15002.0
LAT20607Rimska književnost : Retorika, epistolografija, filozofija 15002.0
LAT30407Latinska historijska gramatika: Glasovi, vokalizam 15002.0
LAT20607Rimska književnost : Retorika, epistolografija, filozofija - seminar 03003.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda.
Semestar
4 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
LAT20507Latinski jezik IV 150455.0
LAT20406Antička metrika 15002.0
LAT21207Latinska historijska gramatika: Glasovi, konsonantizam 15002.0
LAT20307Latinski seminar: Lirika i epigram 03003.0
LAT21507Starolatinski natpisi II 15002.0
LAT20207Rimska književnost: Lirika i epigram 15002.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda.
Semestar
5 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
LAT30607Rimska književnost: Retorika, epistolografija, filozofija 15002.0
LAT30707Rimska književnost: Retorika, epistolografija, filozofija - seminar 03003.0
LAT30107Latinska lektira I 00304.0
LAT30407Latinska historijska gramatika: Glasovi, vokalizam 15002.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
Semestar
6 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
LAT21207Latinska historijska gramatika: Glasovi, konsonantizam 15002.0
LAT20207Rimska književnost: Lirika i epigram 15002.0
LAT30507Latinska lektira II 00304.0
LAT20307Latinski seminar: Lirika i epigram, izbor 03003.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij njemačkog jezika i književnosti (dvopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
NJE10105Uvod u studij njemačkog jezika 30003.0
NJE10205Uvod u studij njemačke književnosti 151503.0
NJE10306Njemačke jezične vježbe I 00603.0
NJE10305Njemačke jezične vježbe I 00301.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
Semestar
2 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
NJE10605Fonetika i fonologija njemačkog jezika 151502.0
NJE10705Poglavlja iz starije njemačke književnosti 151503.0
NJE10805Njemačke jezične vježbe II 00301.0
NJE10805Njemačke jezične vježbe II 00603.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
Semestar
3 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
NJE20106Morfologija njemačkog jezika 30002.0
NJE20206Njemački roman nakon 1945. 151503.0
NJE20306Njemačke jezične vježbe III 00301.0
NJE20306Njemačke jezične vježbe III 00603.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
Semestar
4 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
NJE20606Sintaksa njemačkog jezika 30002.0
NJE20706Goethe 151503.0
NJE20806Njemačke jezične vježbe IV 00301.0
NJE20806Njemačke jezične vježbe IV 00603.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
Semestar
5 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
NJE30107Leksikologija 151503.0
NJE30207Realizam i naturalizam 151503.0
NJE30307Njemačke jezične vježbe V 00301.0
NJE30307Njemačke jezične vježbe V 00302.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
Semestar
6 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
NJE30607Povijest njemačkog jezika i historijska gramatika 151503.0
NJE30707Književnost Bečke moderne 151503.0
NJE30807Njemačke jezične vježbe VI 00301.0
NJE30807Njemačke jezične vježbe VI 00302.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij pedagogije (dvopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
PE117105Statistika u pedagogijskom istraživanju I 300304.0
PE117205Obrazovanje i društvo I 151502.0
PE117005Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju 153004.0
PE117305Opća povijest pedagogije 303003.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda.
Semestar
2 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
PE117505Statistika u pedagogijskom istraživanju II 303004.0
PE117605Obrazovanje i društvo II 151502.0
PE117405Uvod u pedagogiju 153004.0
PE117705Nacionalna povijest pedagogije 151502.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
Semestar
3 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
PE227006Povijest pedagogijskih teorija 301504.0
PE227106Uvod u metodološka istraživanja 303004.0
PE2272Školska pedagogija 303004.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
Semestar
4 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
PE227306Metodologija pedagogijskih istraživanja 303004.0
PE227406Školska pedagogija II 303004.0
PE406Psihologija učenja 153003.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
Semestar
5 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
PE33707Didaktika I 303004.0
PE337107Pedagogija rada I 151504.0
PE337207Specijalna pedagogija I 151503.0
Semestar
6 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
PE337307Didaktika II 303004.0
PE337407Pedagogija rada II 151504.0
PE337507Specijalna pedagogija 151503.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij ruskog jezika i književnosti (dvopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
RUP10105Jezične vježbe I 00904.0
RUP10206Uvod u studij ruskog jezika I 151503.0
RUP10406Elementarna gramatika I 15001.5
RUP10306Uvod u studij ruske književnosti I 151503.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
Semestar
2 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
RUP10606Jezične vježbe 2 00904.0
RUP10706Uvod u studij ruskog jezika 2 151503.0
RUP10906Elementarna gramatika 2 15001.5
RUP10806Uvod u studij ruske književnosti 2 151503.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
Semestar
3 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
RUP20306Ruski romantizam 151503.0
RUP20107Jezične vježbe III 00904.0
RUP20407Staroslavenski jezik I 30002.5
RUP20207Morfologija I 151503.0
Semestar
4 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
RUP20506Jezične vježbe 4 00904.0
RUP20606Morfologija 2 303003.0
RUP20807Staroslavenski jezik 2 30002.5
RUP20706Ruski realizam 151503.0
Semestar
5 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
RUP30207Sintaksa jednostavne rečenice 303003.0
RUP30107Jezične vježbe V 00603.0
RUP30307Dezintegracija ruskog realizma 151503.0
RUP30507Ruska kultura i civilizacija 15002.0
RUP30407Poljski jezik I 151502.0
Semestar
6 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
RUP30207Sintaksa složene rečenice 303003.0
RUP30107Jezične vježbe 6 00603.0
RUP30307Ruska književnost 20. stoljeća 151503.0
RUP30507Ruska kultura i civilizacija 2 15002.0
RUP30407Poljski jezik 2 151502.0
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij sociologije (dvopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
SOC10106Osnove sociologije 301505.0
SOC10406Uvod u znanstveno komuniciranje 300303.0
SOC10307Obrada i analiza podataka I 00302.0
SOC10207Uvod u metodologiju istraživanja I 301505.0
Semestar
2 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
SOC206Rana socijalna misao 301505.0
SOC10607Uvod u metodologiju istraživanja II 301505.0
SOC10707Obrada i analiza podataka II 00302.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
Semestar
3 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
SOC20107Klasične sociološke teorije I: pozitivistički pristup 301505.0
SOC20207Kvantitativne metode istraživanja 3015305.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 5 ECTS boda.
Semestar
4 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
SOC20606Klasične sociološke teorije II: interpretativni pristupi 301505.0
SOC20406Kvalitativne metode istraživanja 3015305.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 5 ECTS boda.
Semestar
5 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
SOC30107Suvremene sociološke teorije I - makro pristupi 301505.0
SOC30207Kulturna teorija 301505.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 5 ECTS boda.
Semestar
6 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
SOC30307Suvremene sociološke teorije II: mikro i mikro-makro pristupi 301505.0
SOC30407Socijalna antropologija 301505.0
SOC30507Završni rad 3015155.0
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij španjolskog jezika i književnosti (dvopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
ŠP10207Kultura i civilizacija hispanskog svijeta 151502.0
ŠP11607Uvod u lingvistiku 151503.0
ŠP10807Uvod u studij hispanskih književnosti 151503.0
ŠP11207Katalonski jezik I 00603.0
ŠP10407Španjolski jezik I 00603.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 1 ECTS bod.
Semestar
2 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
HPD10807Uvod u hispanistiku 151503.0
FRP10807Fonetika i fonologija 151503.0
HPD10907Kultura i civilizacija hispanskog svijeta II 151502.0
HPD11107Lengua catalana II 00602.0
HPD11007Lengua espanola II 00604.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 1 ECTS bod.
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij arheologije (jednopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
ARS10205Paleolitik i mezolitik 301506.0
ARS10105Uvod u arheologiju I 303006.0
ARS10105Egejske civilizacije brončanog doba 301506.0
ARSTV07Terenske vježbe 00602.0
ARS11005Osnove informatike 150153.0
Semestar
2 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
ARS10705Institucije rimskog svijeta 301505.0
ARS10605Arheologija antičke Grčke 301506.0
ARSTV05Terenske vježbe 00602.0
ARS10505Neolitik 301505.0
ARS10405Uvod u arheologiju II 303006.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
Semestar
3 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
ARS20106Eneolitik 301506.0
ARS20306Antička arheologija apeninskog poluotoka 301506.0
ARSTV06Terenske vježbe 00902.0
ARS20206Brončano doba 301506.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
Semestar
4 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
ARS20606Željezno doba 301506.0
ARS20706Latinski jezik I 1515155.0
ARS20806Arheologija seobe naroda 301506.0
ARSTV06Terenske vježbe 00602.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
Semestar
5 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
ARS30207Starokršćanska arheologija 301506.0
ARS30507Osnove terenskog istraživanja 001204.0
ARS30107Latinski jezik II 1515156.0
ARSTG07Tečaj iz geodezije 00302.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
Semestar
6 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
ARS30607Nacionalna arheologija 301506.0
ARS31107Osnove terenskog istraživanja II 001204.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 14 ECTS boda.
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij kulture i turizma (jednopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
IKP10207*Uvod u turizam i turistička istraživanja 151500.0
IKP10107Osnove informatike I 151503.0
IKP10307*Opća kulturna povijest i turizam 151500.0
IKP10807Jezična kultura 151503.0
IKP10407Socijalna psihologija 151503.0
IKP10707Turistička geografija 151503.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela - jezici > Student upisuje obavezno dva strana jezika po izboru.
 Obvezni izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
Semestar
2 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
IKP10206Uvod u turizam i istraživanja u turizmu 151506.0
IKP10106Osnove informatike II 151503.0
IKP10306Opća kulturna povijest i turizam 151505.0
IKP10906Osnove statistike 151503.0
IKP10506Psihologija komuniciranja 151503.0
IKP10606Osnove ekonomike turizma 151503.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela - jezici > Student upisuje minimalno dva strana jezika u vrijednosti od 16 ECTS boda.
 Obvezni izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
Semestar
3 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
IKP20207Poslovno komuniciranje 151503.0
IKP20607Turistička kultura 153004.0
IKP20707*Turističko poslovanje 151500.0
IKP30307Valorizacija i zaštita kulturne i prirodne baštine 153004.0
IKP20107Ekologija 153004.0
IKP10907Uvod u etiku 151503.0
 Obvezni izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno dva strana jezika.
 Obvezni izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje 1 izborni predmet.
Semestar
4 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
IKP20206Poslovno komuniciranje 151505.0
IKP20706Turističko poslovanje 151505.0
IKP20406Sociologija turizma 151503.0
IKP20806Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju 153004.0
 Obvezni izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno dva strana jezika u vrijednosti od 16 ECTS boda.
 Obvezni izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
Semestar
5 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
IKP30507Održivi turizam 153004.0
IKP20307*Hrvatska kulturna povijest i turizam 151500.0
IKP30507Metodika interpretacije kulturne i prirodne baštine 151503.0
IKP30707Komunikologija masovnih medija 153003.0
IKP30207Zakonodavstvo u kulturi i turizmu 151503.0
IKP30807Povijest turizma 151502.0
IKP30607Organizacija rekreacijskih aktivnosti 15002.0
 Izborni predmeti s matičnog studija > Student upisuje jedan izborni predmet.
 Obvezni izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje obavezno dva strana jezika po izboru.
 Obvezni izborni predmeti s matičnog studija > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
Semestar
6 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
IKP20307Hrvatska kulturna povijest i turizam 151505.0
IKP30107Komuniciranje u kulturi i turizmu 153003.0
IKP30607Stručna praksa 00302.0
 Obvezni izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno dva strana jezika u vrijednosti od 12 ECTS boda.
 Obvezni izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno jedan izborni predmet.
Studij : Stručni studij sestrinstva (jednopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
SSE10207Proces zdravstvene njege 3015157.0
SSE10307Anatomija i fiziologija 450155.0
SSE10407Biofizika, biokemija i osnove radiologije 30003.0
SSE10107Osnove zdravstvene njege 30154511.0
SSE10507Dijetetika 300153.0
JEZ10107Strani jezik struke I 150152.0
SSE10607Mikrobiologija s parazitologijom 300153.0
SSE10707Patofiziologija 30003.0
SSE10807Komunikacijske vještine 150303.0
Semestar
2 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
SSE11007*Informatizacija i administracija u zdravstvenoj njezi 150304.0
SSE11207*Kliničke vježbe zdravstvene njege I i II 001205.0
SSE10907Filozofija i bioetika u zdravstvenoj njezi 15003.0
SSE11307Epidemiologija 300153.0
SSE11407Patologija 15002.0
SSE11507Zdravstvena psihologija 300153.0
JEZ10207Strani jezik struke 150152.0
SSE11107Proces zdravstvene njege 4530307.0
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij menadžmenta (jednopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
P0106Ekonomija 601507.0
P0206Matematika 300308.0
P0406Informatika 300306.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 9 ECTS boda.
Semestar
2 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
P0605Mikroekonomija 451507.0
P0705Financijska matematika 300308.0
P0807Poslovno pravo 451506.0
P1005Metodologija znanstvenog i stručnog rada 451506.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
Semestar
3 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
P1106Računovodstvo 4515157.0
P1206Marketing 451506.0
P1307Menadžment 601506.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 11 ECTS boda.
Semestar
4 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
P1906Menadžersko računovodstvo 450156.0
P1706Statistika 300306.0
P2006Marketing menadžment 451506.0
P1807Zaštita okoliša 451506.0
P2106Makroekonomija 451506.0
Semestar
5 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
P2207Financijski menadžment 451506.0
P2407Nacionalna ekonomija Hrvatske 451506.0
P2507Poslovna organizacija 451506.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 12 ECTS boda.
Semestar
6 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
P2907Kontroling 451506.0
P3107Menadžment ljudskih resursa 451505.0
P3307Završni rad 015008.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 11 ECTS boda.
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij psihologije (jednopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
PSI10605Engleski jezik I 00602.0
PSI11706Uvod u psihologiju 15002.0
PSI10205Uvod u biološku psihologiju 301504.0
PSI10706Uvod u psihologijsku metodologiju 3015306.0
PSI10506Povijest psihologije 151503.0
PSI10206Uvod u deskriptivnu i inferecijalnu statistiku 153004.0
PSI10406Osjeti i psihofizika 30004.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda.
Semestar
2 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
PSI11005Osnove inferencijalne statistike 153005.0
PSI10905Praktikum eksperimentalne psihologije I 3030306.0
PSI11105Građa i funkcija somatskog živčanog sustava 301504.0
PSI11405Engleski jezik II 00452.0
PSI11205Percepcija i pažnja 3015155.0
PSI11305Uvod u razvojnu psihologiju 151504.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda.
Semestar
3 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
PSI20206Vegetativni i endokrini sustav 301504.0
PSI20306Dječja psihologija 3015155.0
PSI20106Praktikum eksperimantalne psihologije II 030306.0
PSI20406Pamćenje 1515154.0
PSI10506Primjena računala u psihologiji 015154.0
PSI20506Teorije mjerenja 300303.0
PSI20706Engleski jezik III 00301.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student uspisuje minimalno 2 ECTS boda.
Semestar
4 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
PSI21106Biološke osnove ponašanja 301504.0
PSI21206Psihologija učenja 1515154.0
PSI21006Praktikum eksperimentalne psihologije III 030305.0
PSI21406Psihologija adolescencije 151504.0
PSI21606Engleski jezik IV 00302.0
PSI21506Uvod u socijalnu psihologiju 151503.0
PSI21806Etika u psihologiji 151502.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda.
Semestar
5 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
PSI30207Neeksperimentalne metode u psihologiji 150153.0
PSI30307Mišljenje i jezik 301503.0
PSI30107Psihologijski praktikum I 030305.0
PSI30407Psihologija emocija i motivacije 3030155.0
PSI30807Psihologija komuniciranja 300152.0
PSI30507Razvojna psihologija odrasle dobi 151503.0
PSI30607Socijalna kognicija 151503.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 2 ECTS boda.
Semestar
6 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
PSI31107Stavovi 301503.0
PSI31107Uvod u psihologijsku ličnost 301504.0
PSI30907Psihologija starenja 153003.0
PSI31207Uvod u psihologiju inteligencije 1515153.0
PSI31507Uvod u edukacijsku psihologiju 151503.0
PSI31307Uvod u industrijsku i organizacijsku psihologiju 151503.0
PSI31407Uvod u kliničku psihologiju 151503.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
Studij : Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij učiteljski studij (jednopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 10 semestara
Semestar
1 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
UČZ10205Razvojna psihologija I 301505.0
UČZ10105Opća pedagogija 301505.0
UČZ10305Filozofija odgoja 151504.0
UČZ10605Pregled povijesti hrvatskog naroda 151504.0
UČZ10405Hrvatski jezik I 301507.0
UČZ10505Matematika I 301507.0
 Obvezni izborni predmeti (A1) > Student upisuje minimalno 8 ECTS boda.
 Obvezni izborni predmeti (A2) > Student upisuje minimalno 8 ECTS boda.
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
Semestar
2 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
UČZ11705Strani jezik 150152.0
UČZ11605Razvojna psihologija II 301502.0
UČZ10505Matematika I 301507.0
UČZ11905Glazbeni praktikum I 00151.0
UČZ11805Prirodoslovlje 301503.0
UČZ10406Hrvatski jezik I 301507.0
 Obvezni izborni predmeti s matičnog odjela (A1)-hrvatski > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
 Obvezni izborni predmeti s matčnog odjela (A2)-povijest > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
 izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
Semestar
3 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
UČZ20306Didaktika 301505.0
UČZ20206Edukacijska psihologija 301505.0
UČZ20506Žanrovi u dječjoj književnosti 301506.0
UČZ20406*Matematika II 301500.0
UČZ20606Informatika 150152.0
UČZ20106*Hrvatski jezik II 300150.0
 Obavezni izborni s matičnog odjela (A1)-hrvatski > Student upisuje minimalno 8 ECTS boda.
 Obavezni izborni predmeti s matičnog odjela (A2) - povijest > Student upisuje minimalno 8 ECTS boda.
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
Semestar
4 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
UČZ06Matematika II 151505.0
UČZ21606Zemljopis 151502.0
UČZ06Hrvatski jezik II 150156.0
UČZ21706Pregled pisaca i djela iz dječje književnosti 151502.0
UČZ22006Osnove kineziologije 303002.0
UČZ21806Likovna kultura 301503.0
UČZ21906Glazbena kultura 301503.0
 Obavezni izborni predmeti s matičnog odjela (A1) - hrvatski > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
 Obavezni izbrni predmeti s matičnog odjela (A2)-povijest > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
Semestar
5 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
UČZ30207Glazbeni praktikum II 00152.0
UČZ30307Metodika nastave likovne kulture I 150154.0
UČZ30107Metodika nastave prirode i društva I 301504.0
UČZ30407Metodika nastave glazbene kulture 150154.0
UČZ30707Kineziološka kultura 00301.0
UČZ30507Kineziološka metodika I 150154.0
UČZ30607Scenska kultura 301503.0
 Obvezni izborni predmeti s matičnog odjela (A1)-hrvatski > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
 Obvezni izborni predmeti s matičnog odjela (A2)-povijest > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
Semestar
6 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
UČZ31507Metodika nastave matematike I 30003.0
UČZ31607Metodika nastave likovne kulture II 150153.0
UČZ31407Metodika nastave prirode i društva II 300153.0
UČZ31707Metodika nastave glazbene kulture II 150153.0
UČZ32007Djeca s teškoćama u razvoju 301504.0
UČZ31807Metodika nastave hrvatskog jezika i književnosti I 300154.0
UČZ31907Kineziološka metodika II 150153.0
 Obvezni izborni predmeti s matičnog odjela (A1)-hrvatski > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
 Obvezni izborni predmeti s matičnog odjela (A2)-povijest > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 4 ECTS boda.
Semestar
7 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
8 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
9 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
10 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Studij : Stručni studij predškoloskog odgoja (jednopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
PDŠ10205Strani jezik I 00303.0
PDŠ10305Kultura duha 300153.0
PDŠ10105Filozofija odgoja 301503.0
PDŠ10405Opća pedagogija 301503.0
PDŠ10705Hrvatski jezik I 301505.0
PDŠ10505Predškolska pedagogija I 301504.0
PDŠ10605Razvojna psihologija I 151503.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 6 ECTS boda.
Semestar
2 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
PDŠ11405Predškolska pedagogija II 301503.0
PDŠ11505Razvojna psihologija II 151503.0
PDŠ11305Strani jezik II 00302.0
PDŠ11605Zaštita zdravlja i njega predškolskog djeteta 301503.0
PDŠ11806Osnove kineziologije 300153.0
PDŠ11705Hrvatski jezik II 301504.0
PDŠ11905Žanrovi u dječjoj književnosti 301504.0
PDŠ12005Glazbeni praktikum I 00152.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 6 ECTS boda.
Semestar
3 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
PDŠ20206Razvojna psihologija III 151502.0
PDŠ20306Djeca s teškoćama u razvoju 301503.0
PDŠ20106Informatika 150303.0
PDŠ20406Pregled pisaca i djela iz dječje književnosti 151503.0
PDŠ20806Kineziološka metodika I 150153.0
PDŠ20506Metodika odgojno-obrazovnog rada I 300154.0
PDŠ20606Likovna kultura s metodikom I 150153.0
PDŠ20706Glazbena kultura s metodikom I 150153.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 6 ECTS boda.
Semestar
4 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
PDŠ21506Glazbeni praktikum II 00302.0
PDŠ21606Metodologija istraživanja u predškolskom odgoju 150303.0
PDŠ21406Lutkarstvo i scenska kultura 300153.0
PDŠ21706Metodika odgojno-obrazovnog rada II 150304.0
PDŠ22006Kineziološka metodika II 150304.0
PDŠ21806Likovna kultura s metodikom II 150304.0
PDŠ21906Glazbena kultura s metodikom II 150304.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 6 ECTS boda.
Semestar
5 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
PDŠ30207Glazbeni praktikum III 00303.0
PDŠ30107Alternativne koncepcije u predškolskom odgoju 301504.0
PDŠ30307Metodika odgojno-obrazovnog rada III 300305.0
PDŠ30607Kineziološka metodika III 150304.0
PDŠ30407Likovna kultura s metodikom III 150304.0
PDŠ30507Glazbena kultura s metodikom III 150304.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 6 ECTS boda.
Semestar
6 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
PDŠ31307Medijska kultura 300152.0
PDŠ31407Integrirani predškolski kurikulum 150152.0
PDŠ31207Lutkarstvo i scenska kultura II 00151.0
PDŠ31507Metodika odgojno-obrazovnog rada IV 150153.0
PDŠ31907Završni rad 301505.0
PDŠ31607Likovna kultura s metodikom IV 150304.0
PDŠ31707Glazbena kultura s metodikom IV 150304.0
PDŠ31807Kineziološka metodika IV 150304.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 6 ECTS boda.
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij hrvatskog jezika i književnosti (jednopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
HRP10305Jezične vježbe I 00605.0
HRP10205Staroslavenski jezik 303005.0
HRP10405Svjetska književnost I 303005.0
HJP10706Uvod u teoriju jezika 303005.0
HRP10505Uvod u studij književnosti 303005.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 5 ECTS boda.
Semestar
2 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
HRP11005Svjetska književnost II 303005.0
HRP11105Jezične vježbe II 00605.0
HRP10907Povijesna gramatika hrvatskog jezika 451505.0
HRP10107Teorija književnosti 303005.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 5 ECTS boda.
Semestar
3 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
HRP20106Hrvatska usmena književnost 303005.0
HRP20306Povijest hrvatskog književnog jezika 303005.0
HRP20207Uvod u stariju hrvatsku književnost 303005.0
HRP20506Svjetska književnost III 303005.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 5 ECTS boda.
Semestar
4 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
HRP20606Dijalektologija 303005.0
HRP30106Hrvatska književnost 19. stoljeća 303005.0
HRP21207Hrvatska drama 19. stoljeća 303005.0
HRP20806Teorija usmenoknjiževnih oblika 303005.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
Semestar
5 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
HJK31207Hrvatska lirika srednjeg i ranog novog vijeka 303005.0
HRP30207Fonologija hrvatskog standardnog jezika 303005.0
HRP30707Hrvatska književnost 20. stoljeća 303005.0
HJK31307Hrvatska drama 20. stoljeća 303005.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
Semestar
6 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
HRP30607Morfologija hrvatskog standardnog jezika 303005.0
HRP30307Stilistika 303005.0
HRP30707Hrvatska književnost 20. stoljeća 303005.0
HRP31007Starija hrvatska epika 303005.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
Studij : Preddiplomski sveučilišni studij kroatistike i južnoslavenskih filologija (jednopredmetni)
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
2 Neopisan
KraticaPredmetPSAECTS
Semestar
3 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
HRP20106Hrvatska usmena književnost 303005.0
HRP20506Svjetska književnost III 303005.0
HRP20307Povijest hrvatskog jezika 303005.0
HRP20207Uvod u stariju hrvatsku književnost 303005.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 5 ECTS boda.
Semestar
4 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
HRP20606Dijalektologija 303005.0
HRP30106Hrvatska književnost 19. stoljeća 303005.0
HRP20806Teorija usmenoknjiževnih oblika 303005.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
Semestar
5 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
HJK31207Hrvatska lirika srednjeg i ranog novog vijeka 303005.0
HRP30207Fonologija hrvatskog standardnog jezika 303005.0
HRP30707Hrvatska književnost 20. stoljeća 303005.0
HJK31307Hrvatska drama 20. stoljeća 303005.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 5 ECTS boda.
Semestar
6 Otključan
KraticaPredmetPSAECTS
HRP30607Morfologija hrvatskog standardnog jezika 303005.0
HRP30307Stilistika 303005.0
HRP30707Hrvatska književnost 20. stoljeća 303005.0
HRP31007Starija hrvatska epika 303005.0
 Izborni predmeti s matičnog odjela > Student upisuje minimalno 3 ECTS boda.
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu