Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Geografija; nastavnički smjer (dvopredmetni), Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 1
[4202] Izborni predmeti s matičnog odjela > St. koji su položili nast. komp. na preddipl. razini, upisuju min. 3 ECTS-a izb. pr. s matičnog odj.
KraticaPredmetPSAECTS
GED407Antropološka demografija151502.0
GED 404Geoekologija30002.0
GED408Geografija hrvatskih otoka30002.0
GED 410Geografska analiza krajolika150152.0
GED 405Geografski aspekti upravljanja obalnim područjima30002.0
GED409Modeliranje prostornih podataka u GIS-u I150303.0
GEZ 404Osnove oceanologije300154.0
GED 406Turistički prostorni resursi Hrvatske30002.0
[4428] Nastavničke kompetencije - jezgrovni kurikulum - zimski semestar > Na A1 studij upisuju se: Temeljna znanja i Didaktika. A2 studij: Psihologija obr. I
KraticaPredmetPSAECTS
CSM102Didaktika301505.0
CSM103Psihologija obrazovanja I301505.0
CSM101Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju153005.0
Semestar 2
[4203] Izborni predmeti s matičnog odjela > St. koji su položili nast. komp. na preddipl. razini, upisuju min. 4 ECTS-a izb. pr. s matičnog odj.
KraticaPredmetPSAECTS
GED419Daljinska istraživanja150303.0
GED420Demografski prostorni resursi30002.0
GED 415Geografija Jadrana30002.0
GED 417Geografija krša30002.0
GED 416Geografski aspekti regionalizacije i prostornog planiranja30002.0
GED418Prostorne analize u GIS-u150303.0
[4436] Nastavničke kompetencije - jezgrovni kurikulum - ljetni semestar > Na A1 studij upisuju se: Teorije odg. i obr. A2 studij: Psihologija obr. II, Umijeća nastavnika.
KraticaPredmetPSAECTS
CSM106Psihologija obrazovanja II301505.0
CSM104Teorije odgoja i obrazovanja u praksi153005.0
CSM105Umijeća nastavnika301505.0
Semestar 3
[15479] Izborni predmeti s matičnog studija > St. upisuju min. 2 ECTS-a izbornih predmeta s matičnog studija.
KraticaPredmetPSAECTS
GED506Geografski pristup vrednovanju kulturne baštine151502.0
GED508Modeliranje prostornih podataka u GIS-u II150303.0
GED507Primjenjena geoekologija30002.0
GED504Prirodno-geografski aspekti promjena u okolišu30003.0
GED505Upravljanje prostorom i smanjenje rizika od katastrofa30003.0
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu