Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sociologija (dvopredmetni), Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 1
[4206] Izborni predmeti s matičnog odjela > Studenti upisuju min. 5 ECTS bodova s matičnog studija. Studenti koji upisuju nastavničke kompetencije mogu, ali ne moraju upisati izborne predmete s matičnog studija.
KraticaPredmetPSAECTS
SOCD30Kultura, modernizacija i globalizacija301505.0
SOCD32Kulturni studiji301505.0
SOCD31Sociologija kulturne različitosti301505.0
[4428] Nastavničke kompetencije - jezgrovni kurikulum - zimski semestar > Upisuju st. koji žele prema redu predavanja zajedničkih programskih osnova.
KraticaPredmetPSAECTS
CSM102Didaktika301505.0
CSM103Psihologija obrazovanja I301505.0
CSM101Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju153005.0
Semestar 2
[4436] Nastavničke kompetencije - jezgrovni kurikulum - ljetni semestar > Upisuju st. koji žele prema redu predavanja zajedničkih programskih osnova.
KraticaPredmetPSAECTS
CSM106Psihologija obrazovanja II301505.0
CSM104Teorije odgoja i obrazovanja u praksi153005.0
CSM105Umijeća nastavnika301505.0
[4207] Izborni predmeti s matičnog odjela > Studenti upisuju min. 5 ECTS bodova s matičnog studija. Studenti koji upisuju nastavničke kompetencije mogu, ali ne moraju upisati izborne predmete s matičnog studija.
KraticaPredmetPSAECTS
SOCD03Historijska sociologija301505.0
SOCD37Medijske teorije i metode301505.0
SOCD33Suvremene sociološke teorije kulture301505.0
Semestar 3
[5493] Izborni predmeti s matičnog odjela > St. upisuju min. 5 ili min.15 ECTS-a (ako su u prethodnoj god. slušali nastavničke kompetencije).
KraticaPredmetPSAECTS
SOCD19*Hospitacije i praksa nastave sociologije00605.0
SOCD07Metodika nastave sociologije300155.0
SOCD09Sociologija odgoja i obrazovanja301505.0
SOCD10Sociology of identity301505.0
SOCD14Transnational social spaces301505.0
SOCD35Visual identities301505.0
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu