Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Arheologija (jednopredmetni), Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 1
[4438] Izborni predmeti s matičnog studija > St. upisuju min. 24 ECTS-a izbornih predmeta s matičnog odjela.
KraticaPredmetPSAECTS
Arheologija seobe naroda - odabrana poglavlja301504.0
Bizant na istočnom Jadranu301504.0
Brončano doba na Jadranu301504.0
Gospodarstvo rimske Histrije i Dalmacije301504.0
Grčko-helenistička keramika na istočnom Jadranu300304.0
Klasična arheologija istočnog Jadrana I301504.0
Neolitik i eneolitik istočnog Jadrana301504.0
Osnove latinske epigrafike30004.0
Prapovijesne tehnologije I: predmeti od cijepanog i glačanog kamena301504.0
Srednjovjekovna keramika301504.0
Starokršćanska arheologija na istočnoj obali Jadrana301504.0
Željezno doba na Jadranu301504.0
Semestar 2
[4454] Izborni predmeti s matičnog studija > St. upisuju min. 24 ECTS-a izbornih predmeta s matičnog odjela.
KraticaPredmetPSAECTS
Amfore i pomorska trgovina u Sredozemlju301504.0
Antička natpisna građa na istočnom Jadranu30004.0
Antička religija na jadransko-podunavskom prostoru301504.0
Arhitektura i skulptura ranog srednjeg vijeka301504.0
Društveni i religijski simboli jadranskog svijeta u brončano doba301504.0
Groblja i naselja ranog srednjeg vijeka301504.0
Klasična arheologija istočnog Jadrana II300154.0
Kultovi i vjerovanja u neolitiku301504.0
Nacionalna arheologija razvijenog i kasnog srednjeg vijeka301504.0
Nošnja u željezno doba na istočnom Jadranu301504.0
Starokršćanska arheologija - odabrana poglavlja301504.0
Umjetnost i simbolika paleolitika i mezolitika301504.0
Semestar 3
[15492] Izborni predmeti s matičnog studija > Studenti upisuju min. 30 ECTS-a izbornih predmeta s matičnog studija.
KraticaPredmetPSAECTS
Antička numizmatika30004.0
ARH 218Arheologija novog vijeka301505.0
ARH 126Brodovi i plovidba u Sredozemlju kroz povijesna razdoblja301505.0
Geografski informacijski sustavi (GIS) u arheologiji150301.0
Keramika u rimskoj Dalmaciji300305.0
ARH 123Lučke instalacije i priobalne konstrukcije301505.0
ARH 121Pokretni arheološki nalazi 13.-17. st.301505.0
Prapovijesne tehnologije II: predmeti od kosti, keramike, metala, jantara i stakla150154.0
ARH 213Rimski carski kult301505.0
[15944] Obvezni predmeti za III sem. jds ARH - za st. koji su bili pon. u 2016./2017. > Upisuju studenti koji su u 17./18. ponavljali 1. god.
KraticaPredmetPSAECTS
*Specijalistički seminar I006015.0
*Specijalistički seminar II006015.0
Semestar 4
[15494] Izborni predmeti s matičnog studja > Studenti upisuju min. 16 ECTS-a izbornih predmeta s matičnog studija.
KraticaPredmetPSAECTS
Arheologija broda301504.0
Arheološka antropologija300154.0
ARH 103Bioarheologija (arheozoologija i arheobotanika)151504.0
ARH 102Paleoklimatologija i geologija kvartara151504.0
Teorijska arheologija301504.0
[15945] Obvezni predmeti za IV sem. jds ARH - za st. koji su bili pon. u 2016./2017. > Upisuju studenti koji su u 17./18. ponavljali 1. god.
KraticaPredmetPSAECTS
ARD02Mentorski rad i izrada diplomske radnje006030.0
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu