Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Arheologija seobe naroda
Kratica: ARS208Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić
Izvođači:
Opis predmeta: Osnovna tipološka i tehnološka obilježja kasnoantičke materijalne kulture, poglavito nakita: tehnike izrade, radionice i nosioci. Problemi etničkih struktura u kasnoantičkim provincijama na području Ilirika, te njihov odraz u grobnoj ostravštini s posebnim obzirom na autohtoni etnikon.
Huni i Germani od Ponta do Podunavlja. Istočni Goti, Gepidi i Alamani. Langobardi u Podunavlju i Italiji. Avari.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu