Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Lektura i korektura teksta
Kratica: HRP318Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Marijana Bašić
Sanja Baričević
Izvođači:
Opis predmeta: Postavljanje kriterija lekture i korekture teksta. Uočavanje i analiziranje različitih tipova odstupanja od jezičnih normi. Lektura različitih tipova tekstova i analiza lektorskih zahvata te kritički osvrt na lektorske intervencije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu