Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Stilistika suvremenoga ruskoga jezika
Kratica: RUD111Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marina Radčenko
Izvođači:
Opis predmeta: Preduvjeti za upis: Položeni kolegiji "Leksikologija ruskoga jezika" i "Frazeologija ruskoga jezika".
Upoznavanje studenata s temeljnim pojmovima iz područja opće stilistike ruskog jezika, sa stilističkom raznovrsnošću suvremenoga ruskog jezika te s mogućnostima praktičnog korištenja tih spoznaja u svrhu jačanja jezične i govorne kompetencije. Stilistika kao lingvistička disciplina. Fonostilističko raslojavanje jezika. Stilska uporaba rječotvornih modela i rječotvornih morfema. Neutralan i stilistički obojen leksik. Stilistički potencijal leksika s ograničnom sferom upotrebe. Stilističke funkcije kronološki markiranog leksika. Funkcionalno-stilska markiranost morfoloških kategorija. Stilska uporaba sintaktičkih konstrukcija. Funkcionalni stilovi i podstilovi suvremenoga ruskog jezika.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu