Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Morfologija
Kratica: LM304Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 15(A)
Nositelji: dr. sc. Marco Angster
Antonio Oštarić
Izvođači:
Opis predmeta: Nema uvjeta za upis predmeta i nema ulaznih kompetencija potrebnih za predmet, osim poznavanja engleskoga jezika (potrebno zbog literature koja je dijelom na engleskom jeziku, no nema provjere znanja).
Predmet je osmišljen kao uvod u tradicionalne i suvremene pristupe morfologiji, kao i na analizu i razumijevanje morfoloških pojava u jezicima svijeta. Morfološki pojmovi (riječ, morf, morfem, fleksija, derivacija, slaganje ili kompozicija) koje su studenti svladali u prethodnome obrazovanju podvrgnut će se kritičkoj analizi te će se razmotriti sa stajališta različitih morfoloških pristupa. Osnovni teorijski morfološki modeli primjenjivat će se u analizi morfoloških uzoraka iz različitih jezika svijeta. Osobita pozornost usmjerit će se na morfološku tipologiju te na supostojanje različitih morfoloških modela kao i na suodnos morfologije s ostalim razinama jezičnog opisa. Studenti će dobiti uvid u različite teorijske pristupe morfologiji (leksikalistička, naravna, nelinearna morfologija, optimalnosna teorija) te će se upoznati s najsuvremenijim pristupima morfologiji (konstrukcijska morfologija, distribuirana morfologija) i kritički se na njih osvrnuti. Kolegij također obuhvaća uvod u praktičnu primjenu teorijskih spoznaja i morfološku analizu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu