Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Semantika
Kratica: LM303Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 30(A)
Nositelji: dr. sc. Marco Angster
Antonio Oštarić
Izvođači:
Opis predmeta: SEMANTIKA (30P+30V, 7 ECTS); uvjeti upisa: nema
Cilj je kolegija uvesti studente u problematiku semantike kao lingvističke, ali i filozofske i psihološke, discipline koja izučava jezično značenje, osposobiti ih za različite oblike semantičke analize te za samostalno istraživanje. Najviše pažnje posvetit će se dvama danas najutjecajnijm pristupima u semantici, te njihovu kontrastiranju i evaluaciji: formalnoj (denotacijskoj) semantici te kognitivnoj i konceptualnoj semantici. Obradit će se također i teme iz strukturalna semantike te klasične i suvremene pragmatike.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu