Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Nacionalna arheologija ranog srednjeg vijeka
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić
Jure Šućur
Izvođači:
Opis predmeta: Dalmatinsko-hrvatska kultura. Nekropole i značajke grobnog oblikovanja, novac u grobovima, tipologija nakita, oružja, keramike i ostalog kulturnog grobnog inventara.
Sakralna arhitektura i njezine glavne značajke i usporedbe s arhitektonskim spomenicima toga vremena u drugim zemljama. Teorije o podrijetlu, morfološka zastupljenost, stilske karakteristike i rasprostranjenost.
Problemi profane arhitekture, naselja i fortifikacija.
Predromanička kamena plastika i skulptura (crkveni namještaj i arhitektonska dekoracija). Stilske osobine, teorije o podrijetlu i datiranju.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu