Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Tradicionalno pomorsko nazivlje na hrvatskom Jadranu
Kratica: ONO203Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Nikola Vuletić
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj kolegija je osposobiti studente za prikupljanje i katalogizaciju leksika tradicionalne drvene brodogradnje i tradicionalne navigacije u manjim plovilima (leut, leut, guc itd.) u govorima hrvatskog Jadrana. Sa sadržajne strane, predavanja obuhvaćaju osnovna znanja o povijesnom kontekstu konstituiranja hrvatskog tradicionalnog pomorskog nazivlja (na razini prilagođenoj studentima nefiloloških studija), o metodama terenskog rada te prikupljanja i obrade leksika, a seminar praktični rad na prikupljanju leksika u mjestima koje studenti odaberu u dogovoru s nastavnikom, vodeći osobito računa o bližem ili daljem porijeklu studenata. Koristeći se stečenim znanjima studenti će naučiti vrednovati jedan dio bogate hrvatske pučke brodograditeljske i plovidbene tradicije te aktivno sudjelovati u njezinom očuvanju. Studentski rad imat će praktičnu primjenu u uključivanju prikupljenih podataka u terminološke kataloge koji se izrađuju u suradnji hrvatskih jezikoslovnih institucija i udruga koje djeluju u području očuvanja tradicionalne brodogradnje i tradicionalnih plovidbenih tehnika.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu